คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


ดร.เกลียวทอง เหตระกูล
ประธาน

นายวีระ อรุณวัฒนาพร
รองประธานคนที่ 1

ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย
รองประธานคนที่ 2

ดร.สายสุรี จุติกุล
กรรมการ

พญ.เพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
กรรมการ

นายอภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค
กรรมการ

รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
กรรมการ

นายมนตรี ศรไพศาล
กรรมการ

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
กรรมการ

ดร.พุทธชาติ ชุณสาคร
กรรมการ

ผศ. ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
กรรมการ

ศจ. ดร.ศึกษา เทพอารีย์
กรรมการ

Mr.Norbert Hsu
กรรมการ

รศ.ดร.วราภรณ์ ธาระวานิช
กรรมการและเหรัญญิก

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง
กรรมการและเลขานุการ

 
| ข่าวสารและกิจกรรม | วันนี้ของเด็กในอุปการะ | จากใจผู้อุปการะ | คำถาม-คำตอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ร่วมงานกับเรา |