คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


ดร.สายสุรี จุติกุล
ประธาน

ดร.เกลียวทอง เหตระกูล
รองประธาน คนที่ 1

นายวีระ อรุณวัฒนาพร
รองประธาน คนที่ 2

รศ.ดร.วราภรณ์ ธาระวานิช
กรรมการและเหรัญญิก

นายอภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค
กรรมการ

พญ.เพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
กรรมการ

รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
กรรมการ

ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย
กรรมการ

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
กรรมการ

นายมนตรี ศรไพศาล
กรรมการ

ดร.พุทธชาติ ชุณสาคร
กรรมการ

Mr.Norbert Hsu
กรรมการ

นายสราวุธ ราชศรีเมือง
กรรมการและเลขานุการ

 

 

 
| ข่าวสารและกิจกรรม | วันนี้ของเด็กในอุปการะ | จากใจผู้อุปการะ | คำถาม-คำตอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ร่วมงานกับเรา |