รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีแรก
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 2
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 3
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 4
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 5
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 6
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 7
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 8
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 9
   
รร.ที่เข้าร่วม
เป็นปีที่ 10
   

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
โทร. 0 2022 9200 ถึง 2
เบอร์ต่อ 361 (คุณรัตชนก)
เบอร์ต่อ 360 (คุณมาริลีน)
แฟกซ์ 0 2022 9208

The Heart of Giving ปีที่ 9 ... เพราะการให้ไม่สิ้นสุด

  • บรรยากาศพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2559The Heart of Giving 2016
wowslider.com by WOWSlider.com v8.7

การสอนให้เด็กรู้จัก ‘การให้’ จะทำให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยน เสียสละ เห็นใจผู้อื่น และรู้คุณค่าของสิ่งที่ได้รับ ความจริงข้อนี้ เป็นที่ประจักษ์แก่ใจเราดีจากพระราชจริยวัตรที่ประหยัด พอเพียง และการแบ่งปันของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ “ทรงได้รับการอบรมให้รู้จักการให้ โดยสมเด็จย่าจะทรงตั้งกระป๋องออมสินเรียกว่า ‘กระป๋องคนจน’ หากทรงนำเงิน ไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไร จะต้องถูกเก็บภาษี โดยหยอดใส่กระปุกเอาไว้ 10 เปอร์เซ็นต์ ทุกสิ้นเดือน สมเด็จย่าจะทรงถามว่า จะเอาเงินในกระป๋องนี้ไปทำอะไร เช่น มอบให้โรงเรียน คนตาบอด มอบให้เด็กกำพร้า หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจน” (จากหนังสือ คนเดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน คู่มือการอบรมการจัดการเรียนรู้ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.)

The Heart of Giving โดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้บ่มเพาะนิสัยแห่ง ‘การให้’ ให้เติบโตงอกงามในหัวใจของเด็ก และเยาวชนไทย ผ่านกิจกรรมการออมเพื่อนำไปแบ่งปันช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มาถึง 9 ปีแล้ว

The Heart of Giving ปีที่ 9 นี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 84 โรงเรียน ต่างช่วยกันออมเงินคนละเล็กละน้อยหยอดกระปุก เป็นเวลา 2 เดือน ‘การให้’ สู่เพื่อนผู้ยากไร้ จากหัวใจของน้องๆ ทุกคนจากทุกโรงเรียนเกิดเป็นทุนทรัพย์ที่สามารถนำมาช่วยเหลือเด็กๆ ในการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผ่านโครงการ “อุปการะเด็ก” ได้ถึง 286 คน และสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารสำหรับโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” จำนวน 33,142 มื้อ

ด้วยการสอนให้เด็กรู้จัก ‘การให้’ ผ่านโครงการ The Heart of Giving เราเห็นจิตใจที่อ่อนโยนของ น้องธาม ด.ช.ปุษย ทัณฑะรักษ์ (ธาม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ “หนูเอาเงินหยอดกระปุก ผมอยากช่วยคนอื่นๆ คนที่ยากไร้ครับ ผมมีเงินเหลือฝากธนาคารด้วยนะครับ”


ด้วยการสอนให้เด็กรู้จัก ‘การให้’ ผ่านโครงการ The Heart of Giving เราเห็นจิตใจที่รู้จักการเสียสละของ ด.ญ.ธัญภา พุ่มพฤกษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพันธะวัฒนา “หนูเดินมาโรงเรียน ไม่ต้องเสียค่ารถ เลยมีเงินเหลือทุกวัน เลิกเรียนกลับมา หนูก็จะหยอดเงินที่เหลือใส่กล่องเพราะรู้ว่าเงินที่หนูหยอดใส่กล่องจะถูกนำไปช่วยเหลือคนอื่นๆ ช่วยเด็กยากจน”


ด้วยการสอนให้เด็กรู้จัก ‘การให้’ ผ่านโครงการ The Heart of Giving เราเห็นจิตใจที่รู้จักเห็นใจผู้อื่น ผ่านคำบอกเล่าของ อ.จิตรา กำปั้นทองคำ โรงเรียนอนุบาลธนินทร “ที่โรงเรียนมีน้องๆ ที่เป็นเด็กพิเศษ แม้จะช่วยเหลือตัวเองได้ แต่บางสิ่ง บางเรื่องก็อาจจะช้า หรือไม่เท่ากับเด็กปกติ ครูจะสังเกตเห็นว่ามีเพื่อนๆ คอยช่วยเหลือน้องๆ ที่เป็นเด็กพิเศษนี้ เขาบอกว่าอยากให้เพื่อนได้ไปพร้อมๆ กัน สังเกตได้ชัดในเด็กอนุบาล 2 และ 3 เวลามีอาหารมาทาน จะแบ่งเพื่อนๆ มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือกัน”


ด้วยการสอนให้เด็กรู้จัก ‘การให้’ ผ่านโครงการ The Heart of Giving เราเห็นจิตใจของเด็กๆ ที่รู้คุณค่าของสิ่งที่ได้รับ “ในโรงเรียนที่เป็นเด็กเล็กตั้งแต่อนุบาลถึงประถม เด็กรู้ค่าของเงินผ่านกิจกรรมการออม จากที่ไม่สนใจที่จะเก็บ จะออม พอเห็นกระปุกก็มีใจที่อยากจะออมเงิน มีนิดหน่อยก็ออมเก็บไว้ เด็กๆ รู้จักเก็บ รู้จักให้ รู้จักคิดถึงคนอื่น สิ่งเหล่านี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆ” ดร.ศิริพันธ์ เกตุไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนนภสรณัฐนนท์ แบ่งปันเรื่องราวที่สังเกตเห็นจากโรงเรียน


และมากกว่านั้น ด้วยการสอนให้เด็กรู้จัก ‘การให้’ ผ่านโครงการ The Heart of Giving เราเห็นจิตใจของเด็กๆ ที่รู้จักคำว่า ‘พอเพียง’ ซึ่ง อ.สมนึก สำอางค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เล่าให้เราฟัง  “เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล-ม.6 ทุกคนต่างสมัครใจที่จะออมเงินตามกำลังของตนซึ่งเป็นหลักการสำคัญของปรัชญา เรื่องความพอเพียง สิ่งนี้จะอยู่ในตัวเด็กๆ”

‘การให้’ ได้เติบโตแข็งแรงในหัวใจของเด็กๆ และจะเติบโตอย่างยั่งยืน ผลิดอกออกผลเกิดเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด บนฐานรากที่แข็งแรงที่เรียกว่า ‘ความพอเพียง’


©2015 World Vision Foundation of Thailand. All rights reserved.