หน้าหลัก

19 ธันวาคม 2559

ก้าวตามพ่อ สานต่อความรู้เด็กในถิ่นทุรกันดาร (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตเด็ก และช่วยเหลือครอบครัวในชุมชนยากไร้

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำดีตามรอยพ่อ สานต่อความรู้สู่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยจัดสร้างอาคารห้องเรียนอนุบาลและอาคารห้องสมุด พร้อมทั้งสนับสนุนครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลแห่งนี้ เพื่อช่วยเหลือพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนอย่างคล่องแคล่วให้กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านดงกู่ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ พัฒนาบ้านเมือง ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง แต่จากผลสำรวจคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยนั้น รั้งอันดับที่ 8 ของอาเซียน

โรงเรียนบ้านดงกู่ เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 42 คน ที่ผ่านมาขาดอาคารเรียนต้องอาศัยเรียนรวมกันหลายๆ ชั้นในห้องเดียวกัน ซึ่งไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนห้องอนุบาล พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นเพื่อการเรียนการสอน ที่นอน ชุดโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด นอกจากนี้ยังได้สร้างอาคารห้องสมุด เพื่อให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านดงกู่มีความสุขกับการเรียนและมีการพัฒนาการอ่าน-เขียนที่ดีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการอ่านของเยาวชนในชุมชน และโรงเรียนมีสถานที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลได้เรียนหนังสือ ทั้งนี้มีผู้รับผลประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชนรวมจำนวน 314 คน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดใช้งานอาคารห้องเรียนอนุบาล และอาคารห้องสมุดอย่างเป็นทางการ โดยมีนายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธี เป็นผลให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และสามารถใช้เป็นจุดให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน


“คณะครูและนักเรียนฯ ขอขอบคุณมูลนิธิฯ สำหรับการช่วยเหลือทั้งด้านส่งเสริมทักษะเกษตรในโรงเรียน และก่อสร้างอาคารห้องเรียนและห้องสมุดในครั้งนี้ จะส่งผลถึงนักเรียนให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น” นายอาทิตย์ ขันธะสีมา ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกู่