หน้าหลัก

26 ธันวาคม 2559

เคเอฟซียกระดับโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Read in English)


คุณภิญญา เพ็งบุญ ผู้จัดการภูมิภาคอาวุโส เคเอฟซี ภายใต้บริษัทยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทยัม และ บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้บริหารแบรนด์เคเอฟซี ในประเทศไทย ส่งมอบ “โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างยั่งยืน” ให้กับคุณคณิต โอทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ โดยมีคุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย คุณสุรศักดิ์ เพ็ชรสุก นายกเทศมนตรีตำบลลำทับ และคุณสว่าง เกิดแก้ว ประธานกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดที่โรงเรียนบ้านลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เมื่อเร็วๆ นี้

เคเอฟซี ประเทศไทย และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้สนับสนุนให้โรงเรียนนำแนวคิด “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” มาปรับใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยคุณภิญญากล่าวว่า “โครงการนี้สานต่อเจตนารมณ์และพันธกิจระดับโลกของยัม! แบรนดส์ อิงค์ ในการบรรเทาความหิวโหยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม ภายใต้แคมเปญ KFC Add Hope”

ในปีแรกของการดำเนินโครงการ เคเอฟซีได้มอบต้นทุนและองค์ความรู้ด้านการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ก้อนเชื้อเห็ด และ ไก่ไข่ให้กับนักเรียนเป็นผู้ดูแล และนำผลิตผลไปประกอบเป็นอาหารกลางวันสำหรับรับประทานภายในโรงเรียน ส่วนปีที่ 2 นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีการแปรรูปผลิตผล เพื่อนำไปจัดจำหน่าย และสร้างรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการต่อไป

ในปีพ.ศ 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของการดำเนินโครงการ เคเอฟซีได้บริจาคงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิศุภนิมิตฯ 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านตาโมม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง อ.บ่อไร่ จ.ตราด โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โรงเรียน ตชด. บ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ. ตาก และโรงเรียนบ้านลำทับ อ.ลำทับ จ. กระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการยกระดับโรงเรียน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


สำหรับโรงเรียนบ้านลำทับ เคเอฟซีได้ซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงไก่และเป็ด และสนับสนุนให้นักเรียนปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ด เลี้ยงไข่ไก่ ปลา และกบ ซึ่งอาสาสมัครได้แบ่งกลุ่มเพื่อปล่อยปลาลงในกระชัง ปล่อยกบเพื่อเลี้ยงในขวด ปลูกผักบนแปลงสาธิต เก็บไข่ไก่ และปลูกต้นกล้วย


ศุภวรรณ นักเรียนโรงเรียนบ้านลำทับชั้นป.5 มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโรงเพาะเห็ดแครงและเห็ดนางฟ้า เล่าให้ฟังว่าเธอและเพื่อนๆ ได้อร่อยกับเมนูต่างๆ จากเห็ดแครงบ่อยขึ้น เพราะเห็ดแครงทำกินเองได้ที่บ้าน ทั้งนี้คุณจิตรากล่าวเสริมว่า “ขอขอบคุณเคเอฟซี ที่ได้มอบภาวะโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียน และวางรากฐานให้เด็กๆ มีทักษะด้านการเกษตร เพื่อให้พวกเขานำไปประกอบอาชีพในอนาคต”