หน้าหลัก

25 ตุลาคม 2559

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยครั้งที่ 3 พาสุขสันต์ (Read in English)


มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยครั้งที่ 3 ‘บาฮาซาเซียม พาสุขสันต์ - Thai Fun Camp’ ณ ลำปำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 27-30 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตูแตหรำ และโรงเรียนบ้านปีใหญ่ จำนวน 84 คนมีความรู้ภาษาไทยมากขึ้น

เมื่อได้ชื่อว่าค่ายพาสุขสันต์ กิจกรรมของค่ายในวันแรกหลังจากเดินทางถึงที่พักจึงเป็นการพาเด็กๆ ไปทัศนศึกษาเพลินความงามธรรมชาติที่ทะเลน้อย ทะเลสาบน้ำจืดที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย และชมทิวทัศน์ป่าพรุสองข้างทางของถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสะพานเอกชัย ซึ่งสร้างตามแนวระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลาและจัดเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

วันที่สองเป็นการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยในฐานกิจกรรม 6 ฐานที่ครอบคลุมทั้งการอ่าน เขียน ฟัง และพูด โดยกลุ่มเด็กซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม สลับเวียนกันไปทำกิจกรรมตามฐาน ดังนี้

ฐานนักข่าวรุ่นเยาว์ เป็นฐานอ่านข่าว มีครูประจำฐานเป็นผู้คอยให้คำแนะนำการออกเสียงที่ถูกต้องและจังหวะจะโคนของการอ่าน

ฐานนักเขียนตัวน้อย เป็นฐานการเขียนเรื่องที่เริ่มจากให้ทุกคนในกลุ่มเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่จะเขียนว่าควรประกอบด้วยอะไรบ้าง จากนั้นนำมาจัดเป็นแผนผังความคิด (Mind Mapping) ก่อนที่จะนำไปเรียบเรียงแต่งเป็นเรื่องราว

ฐานจับใจความสำคัญ ในฐานนี้เด็กจะได้ฝึกจับประเด็นสำคัญของเรื่อง โดยใช้หลัก ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

ฐานจิตรกรแปลงกาย เป็นฐานให้เด็กๆ ถอดความบทร้อยกรองให้เป็นร้อยแก้ว

ฐานสุนทรภู่น้อย เป็นฐานการเรียนรู้เรื่องกลอนแปด โดยครูประจำฐานจะให้เด็กๆ อ่านกลอนแปดพร้อมกับอธิบายถึงลักษณะของผังกลอนว่าต้องมีสัมผัสนอกสัมผัสในในตำแหน่งใดบ้าง

และฐานบอกเล่าเก้าสิบ เป็นฐานการทำบัตรอวยพรด้วยการวาดรูปพร้อมกับระบายสี และเขียนคำอวยพร

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


วันสุดท้ายเป็นการทำกิจกรรมผลิตชิ้นงานให้เป็นสัญลักษณ์ของค่าย ซึ่งเด็กๆ ทั้ง 6 กลุ่ม ได้ทำกล่องมหัศจรรย์ที่ประกอบขึ้นจากการนำกล่องกระดาษแข็งสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาด 7 เซนติเมตร จำนวน 8 กล่อง มาติดเรียงกันสองแถว ส่วนความมหัศจรรย์นั้นเกิดจากเทคนิคการติดให้กล่องทั้ง 8 หมุนได้รอบทิศโดยไม่หลุดออกจากกัน ทำให้สามารถพลิกกล่องกลับไปกลับมาเพื่ออ่านพยัญชนะไทยและสระไทยที่ตกแต่งอยู่บริเวณด้านข้างของกล่องได้

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยครั้งที่ 3 ได้จบลงด้วยคำถามที่ถามว่า “ภาษาไทยสำคัญอย่างไร”

ขาว นักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนบ้านปีใหญ่ ซึ่งมีโอกาสเข้าค่ายครั้งนี้เป็นครั้งแรกตอบว่า “ภาษาไทยทำให้เราสามารถเรียนวิชาอื่นได้”