หน้าหลัก

24 พฤศจิกายน 2559

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตครั้งที่ 5 ปลูกฝังความสามัคคีมีวินัย (Read in English)


มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสามัคคีมีวินัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตที่เด็กจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา จึงร่วมกันจัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตครั้งที่ 5 ณ กองกำกับการเก้า กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.ค่ายท่านมุก) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตูแตหรำและโรงเรียนบ้านปีใหญ่ จำนวน 79 คน เมื่อเร็วๆ นี้

เด็กจาก 2 โรงเรียนถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มแบบคละโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลาที่อยู่ในค่าย โดยในวันแรกเป็นการทำกิจกรรมวอล์คแรลลี่จำนวน 8 ฐานที่มุ่งเน้นความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในทีมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย อาทิ กิจกรรมฐานโอ้เพื่อนรัก กิจกรรมฐานไปให้ถึงดาว กิจกรรมฐานต่อความยาว เป็นต้น และหลังจากเสร็จกิจกรรมในฐานนั้นๆ ครูฝึกประจำฐานจะสะท้อนเรื่องความสามัคคีผ่านการทำกิจกรรมของเด็ก

ในช่วงเช้าของวันที่สองเป็นการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และหลังรับประทานอาหารเที่ยงเป็นเวลายืดเส้นยืดสายอีกครั้งกับกิจกรรมฐานผจญภัย 8 ฐาน

เมื่อกิจกรรมได้ถูกจำแนกให้อยู่ในประเภทผจญภัยย่อมหมายถึงมีความเสี่ยง ดังนั้นก่อนเริ่มทำกิจกรรมทุกฐานครูฝึกประจำฐานจะให้คำแนะนำและกำชับให้เด็กๆ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น ฐานสะพานเชือก 2 เส้นเด็กๆ ต้องวางอุ้งเท้าบนเชือกแล้วค่อยๆ สืบเท้าไปทีละก้าว ทำให้เด็กๆ ไม่เพียงสามารถทำกิจกรรมให้ลุล่วงอย่างปลอดภัยเท่านั้น แต่ได้เรียนรู้เรื่องวินัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามคำสั่งด้วย

วันสุดท้ายเป็นการทำกิจกรรมท้าทายกระโดดหอสูง 34 ฟุตสำหรับเด็กที่สมัครใจอยากทดสอบความกล้าหาญและกล้าตัดสินใจของตัวเอง ซึ่งหลังการกระโดดหอเสร็จแล้วเด็กๆ ได้รับการประดับปีกหอเครื่องหมายของการแสดงความสามารถ

บีม นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนบ้านตูแตหรำบอกความรู้สึกหลังกระโดดหอสูงด้วยสีหน้าตื่นเต้นว่า “ผมได้ข้อคิดว่าต้องเชื่อฟังคำสั่งอย่าประมาทครับ”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


อย่างไรก็ตามเด็กที่ไม่ได้กระโดดหอก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยการช่วยครูฝึกจับเชือก

นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้ทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่หนึ่งของค่ายท่านมุกร่วมกับเหล่าข้าราชการกองกำกับการเก้า กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน ทำให้เด็กๆ ได้รู้ถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกขณะเดียวกันได้รู้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย