หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

20 พฤษภาคม 2558

ศุภนิมิต สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แห่งที่ 2 สู่หัวใจเด็กชาวดอย (read in english)

ภายใต้แนวคิดการศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิตสำหรับอนาคตของชาติ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการ ‘อาคารเรียนหลังใหม่...สู่หัวใจเด็กชาวดอย’ โดยช่วยประสานงานการระดมทุนก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่ โรงเรียนบ้านปางคาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ แห่งที่ 2 ตามโครงการฯ นี้ ด้วยงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 1,755,647 บาท พิธีส่งมอบอาคารเรียนพร้อมวันเปิดอาคารเรียนหลังใหม่อย่างเป็นทางการ จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนโครงการฯ นี้ให้เกิดขึ้น

โรงเรียนบ้านปางคามเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ท่ามกลางความขาดแคลน ติดชายแดนพม่าฝั่งตะวันตกห่างจากอำเภอปางมะผ้า 35 กิโลเมตร ถนนบางช่วงยังเป็นดินลูกรัง ทำให้การเดินทางยากลำบาก โรงเรียนแห่งนี้เปิดทำการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 230 คน นายสุจินต์ วงศ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้ข้อมูลว่า นักเรียนร้อยละ 70 ไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นเด็กเชื้อสายไทใหญ่ ว้า และปะโอ ซึ่งมาจากแนวตะเข็บชายแดนพม่า เข้ามาเรียนที่โรงเรียนและเมื่อนักเรียนมีเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี อาคารเรียนจึงไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนทั้งหมด

มูลนิธิฯ จึงจัดโครงการ ‘อาคารเรียนหลังใหม่...สู่หัวใจเด็กชาวดอย’ เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น โดยหวังว่าอาคารเรียนหลังใหม่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ และชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ทักษะหลายด้านเพิ่มเติม อีกทั้งสามารถใช้ส่วนต่างๆ ของอาคารเรียนให้เกิดประโยชน์ทั้งกับเด็กและชุมชน เช่น ใช้บริเวณใต้อาคารเรียนเป็นสถานที่ประชุม อบรมสัมมนาของชุมชน หรือเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กอีกด้วย

นางสาวดวงฤทัย โกสิลา ครูโรงเรียนบ้านปางคาม พูดแสดงความรู้สึกยินดีในวันเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ว่า “เราดีใจมาก และเด็กนักเรียนจะได้รับประโยชน์ในการใช้อาคารเรียนใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่มอบโอกาสการศึกษาให้กับเด็กโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเด็กเป็นสำคัญ”

“ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มอบอาคารเรียนให้กับพวกเรา โรงเรียนจะจัดกิจกรรมการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเรา หนูและน้องๆ สัญญาว่าจะตั้งใจเรียน มาโรงเรียนทุกวันและจะรักษาความสะอาดโรงเรียนให้น่าอยู่ตลอดไปคะ” น.ส.สุวรรณี ทรัพย์มหาคุณ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปางคามพูดขอบคุณ

มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการเอดีพีปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินงานสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปางคามมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โรงเรียนฯ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ตัดผมในกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพตัดผม สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัว สนับสนุนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน มีทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้ จัดหาเมล็ดพันธุ์ผักตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรในการเพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน เลี้ยงไก่กระดูกดำ และเลี้ยงกบ การสนับสนุนที่ผ่านมาช่วยให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้มากขึ้น