หน้าหลัก

27 ธันวาคม 2560

ดึงใจเด็กสนุกเรียนรู้ด้วยกุญแจ 5 ดอก สู่โรงเรียนต้นแบบ BBL (Read in English)


เพราะ “เล่นคือเรียน เรียนคือเล่น” คือหลักการสำคัญของการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ที่ต้องเรียนด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงเน้นดำเนินงานส่งเสริมด้านการศึกษา ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ BBL (Brain – based Learning) เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองและเติบโตตามวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งกับครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้เด็กยากไร้ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้โดยมีแผนงาน "กุญแจ 5 ดอก” ของกระทรวงศึกษาธิการ ดึงใจเด็กให้สนุกกับการเรียนรู้ พร้อมพัฒนาสมองให้เติบโตอย่างเหมาะสมตามการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย ได้แก่


กุญแจดอกที่ 1 โรงเรียนจะต้องมีสนามเด็กเล่นและมีอุปกรณ์ให้เด็กเล่นอย่างเพียงพอ ให้เด็กได้วิ่ง ปีน โหน ลอด และกระโดด เพื่อสนองความต้องการของเด็ก เป็นการพัฒนาสมองและร่างกายให้แข็งแรง พร้อมสำหรับการเรียน


กุญแจดอกที่ 2 ห้องเรียนจะต้องมีสีสัน ทั้ง โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะกับเด็กแต่ละคน เป็นการกระตุ้นสมองให้เกิดการเรียนรู้


กุญแจดอกที่ 3 มีกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น มีการเล่นเกม การร้องเพลงเพื่อช่วยในการสอน


กุญแจดอกที่ 4 แบบเรียนที่มีคุณภาพ


กุญแจดอกที่ 5 ใบงานและสื่อนวัตกรรม


ดังเช่นที่โรงเรียนวัดผักกาด ในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนตัวอย่างที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ภายใต้โครงการ “เสริมพลังสมอง สร้างปัญญา” ด้วยการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ BBL ให้กับทางโรงเรียน เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ BBL ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยต่อไป


โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คุณเพทรูซ อึ๊ง กรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีเอเอสเอฟฯ พร้อมด้วยพนักงานอาสาสมัคร 38 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดผักกาด โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่ 1 ช่วยกันปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทาสีเครื่องเล่น และพื้นปูนหน้าห้องเรียน กลุ่มที่ 2 ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล ทาสีโต๊ะเรียน กลุ่มที่ 3 ช่วยกันทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในห้องเรียน และกิจกรรมสุดท้ายพี่ๆ อาสาและน้องๆ ช่วยกันเล่านิทานประกอบสื่อที่ทำขึ้น สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนที่ได้รับชม

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมคุณเพทรูซฯ ได้ส่งมอบโครงการฯ ให้กับโรงเรียนโดยได้รับเกียรติจาก นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นตัวแทนรับมอบ ในโอกาสนี้ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้กล่าวขอบคุณบริษัท บีเอเอสเอฟฯ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมโครงการฯ รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1303 ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี ที่ส่งกำลังพลมาช่วยพัฒนาโรงเรียน


“กลุ่มบริษัท BASF ประเทศไทย เรามุ่งเน้นทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนคืนสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษาของเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลในชนบท ทั้งนี้ BASF ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กยากไร้ โรงเรียน และชุมชมร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ตั้งแต่ปี 2558 เมื่อปีที่แล้ว ได้จัดกิจกรรมต่อยอดพัฒนาการตามวัย (Play&Learn) ที่โรงเรียนบ้านคลองคต ที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และสำหรับปีนี้ได้ขยายผลจัดทำโครงการ 'เสริมพลังสมอง สร้างปัญญา' ให้เป็นโครงการ BBL ที่สมบูรณ์ครบถ้วนเต็มรูปแบบที่โรงเรียนวัดผักกาด เรามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยให้เด็กๆ มีอนาคตทางการศึกษาที่สดใสต่อไป” คุณเพทรูซกล่าว