หน้าหลัก

24 สิงหาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ
(Read in English)บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด นำโดยคุณศิรดา เทียมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินบริจาคจำนวน 100,484 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ 'รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม' โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ที่สำนักงานอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะดำเนินโครงการ 'รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม' ในพื้นที่โครงการตาพระยา ที่โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อเสริมทักษะด้านการอ่าน และปลูกฝังเรื่องการออมให้กับเด็กๆ ตลอดจนสนับสนุนการปลูกผักในแปลงเกษตรเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทาน ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี และเพิ่มทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในการดำรงชีวิต