หน้าหลัก

18 ธันวาคม 2561

ศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติสะพานเชื่อมการเรียนการสอนสู่สูติบัตร (Read in English)


ความเก่าคร่ำคร่าและสภาพทรุดโทรมของตัวอาคารที่มองเห็นจากภายนอกไม่อาจมีส่วนแม้แต่เศษเสี้ยวในความสุขของเด็กข้ามชาติที่อยู่ภายในอาคารนั้น เด็กๆ รื่นเริงและพากันส่งเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนาน เพราะที่นี่เด็กทุกคนได้รับการต้อนรับให้เข้ามาสู่โลกของการเรียนโดยไม่มีข้อแม้ว่าจะมีหรือไม่มีหลักฐานแสดงการเกิด


อาคารข้างต้นคือศูนย์การเรียนสำหรับเด็กข้ามชาติซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประชากรแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร ศูนย์การเรียนฯ นี้ทำงานร่วมกับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคม เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ หรือ ECPMC ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักและสนับสนุนให้เด็กข้ามชาติจดทะเบียนการเกิด


ในศูนย์การเรียนฯ แห่งนี้มีเด็กชาวเมียนมาอายุระหว่าง 4-14 ปี 30 คน และมีครูชาวเมียนมา 2 คน การเรียนการสอนจีงแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับ 1 สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี และระดับ 2 สำหรับเด็กอายุ 7-14 ปี ทั้ง 2 ระดับจะใช้หลักสูตรการเรียนการสอนจากประเทศเมียนมาเป็นหลัก


“เราจะเน้นสอนเรื่องการพูดและการเขียนภาษาเมียนมาให้ถูกต้อง เพื่อเวลาที่พวกเขากลับไปประเทศจะสามารถสื่อสารกับคนที่นั่นได้ เด็กๆ ส่วนใหญ่จะไม่อยู่ประเทศไทยนานค่ะ สักพักพวกเขาก็จะกลับประเทศ” ครูซานพูด


อย่างไรก็ตามมีเด็กเมียนมาจำนวนหนึ่งได้เข้าศึกษาในโรงเรียนไทย ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กที่ไม่มีสูติบัตรหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ที่อยู่ในประเทศไทยได้รับสิทธิโอกาสทางการศึกษา และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวเช่นเดียวกับเด็กไทย


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นอกจากเรื่องการเรียนการสอนแล้ว ครูที่ศูนย์การเรียนฯ จะทำหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการ ECPMC จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักการมีสูติบัตรให้กับแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้ลูกหลานของกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดทั้งในเรื่องการแพทย์ การศึกษา การบริการของหน่วยงานรัฐ และเด็ก ๆ ในศูนย์ฯ จะได้ร่วมในกิจกรรมด้วยการแสดงความสามารถด้านการฟ้อนรำพม่า


ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กข้ามชาติจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่ให้เด็กๆ ได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง แต่เป็นสะพานเชื่อมให้เด็กข้ามชาติได้มีสูติบัตรเอกสารทางกฎหมายที่ระบุตัวตนของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้รับความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ และลดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และถูกแสวงหาประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคม เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติหรือECPMC ที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ใน 3 อำเภอของ 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอเมืองระนอง อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก