หน้าหลัก

08 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีสูติบัตรไม่มีสิทธิ์ (Read in English)


ลูกเล็กเด็กแดงไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือเด็กข้ามชาติเมื่อเกิดในประเทศไทยต้องไปจดทะเบียนการเกิดที่อำเภอเพื่อขอสูติบัตร เอกสารฉบับแรกที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงเทือกเถาเหล่ากอ และเป็นเอกสารแสดงความีตัวตน เป็นใบเบิกทางให้เด็กได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด


อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีเด็กจำนวนไม่น้อยไม่มีสูติบัตร โดยเฉพาะเด็กข้ามชาติมีถึงร้อยละเจ็ดสิบเก้า สาเหตุเพราะแม่หรือผู้ดูแลไม่รู้ว่าจะต้องนำใบรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลไปแจ้งเกิด ทำให้เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงการแพทย์ การศึกษา การบริการของหน่วยงานรัฐ รวมถึงความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ อันจะส่งผลให้ขาดโอกาสในการพัฒนาตัวเองในทุกๆ ด้าน ยิ่งกว่านั้นยังเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และถูกแสวงหาประโยชน์เนื่องจากไม่มีเอกสารใดๆ ระบุตัวตน


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สหภาพยุโรป จึงได้ดำเนิน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคม เพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติ หรือ ECPMC ใน 3 อำเภอของ 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอเมืองระนอง อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมุ่งสร้างความตระหนักและสนับสนุนให้ประชากรข้ามชาติมีความเข้าใจต่อความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได้รับ รวมถึงการสนับสนุนให้เด็กข้ามชาติมีการจดทะเบียนการเกิด


“ผมไปเป็นล่ามที่ รพสต.ปากคลอง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)” โจเซฟ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) วัย 38 ปีของโครงการ ECPMC จังหวัดระนอง เริ่มต้นประโยคของการแจงหน้าที่ความรับผิดชอบก่อนลงรายละเอียดต่อว่า “แล้วก็จะให้ความรู้เรื่องใบเกิด (สูติบัตร) กับผู้หญิงชาวพม่าที่มาฝากครรภ์และผู้ป่วยอื่นๆ ให้เขาเข้าใจขั้นตอนการทำใบเกิดและประโยชน์ของการมีใบเกิด”


ในแต่ละวัน โจเซฟ พร้อมกับ อสต. คนอื่นจะให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่แรงงานชาวเมียนมาที่มาใช้บริการที่ รพสต.แห่งนี้โดยเฉลี่ยกว่า 20 ราย และ และ ซันดา แรงงานชาวเมียนมา ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับข้อมูลที่ไม่เคยรู้มาก่อนจากการทำงานของ อสต.เหล่านี้ขณะมาฝากครรภ์ เธอบอกว่า “ฉันดีใจที่มีคนเห็นความสำคัญตรงนี้ ทำให้ฉันได้รู้ว่าใบเกิดสำคัญ ฉันอยากให้ลูกเกิดมาแล้วมีชีวิตที่ดี มีการศึกษา”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ไม่เพียงความกระจ่างที่คนข้ามชาติได้รับเกี่ยวกับสูติบัตร แต่ อสต.โครงการ ECPMC ยังช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ใน รพสต.ราบรื่นขี้น สมปอง ชัยณรงค์ ผู้อำนวยการ รพสต.ปากคลอง พูดด้วยความยินดีว่า “มีล่ามช่วยได้เยอะครับ ช่วงที่ไม่มีวุ่นวายพอดูต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ป่วยที่เข้าใจภาษาไทยช่วยแปล”


นอกเหนือจากนั้น อสต.โครงการ ECPMC ยังมีหน้าที่จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสูติบัตรในชุมชนแรงงานข้ามชาติทุกเดือนๆ ละ 1-3 ครั้ง และจะอยู่ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)เพื่อให้คำปรึกษาแก่คนข้ามชาติที่มีบุตรหลานไม่มีสูติบัตรอีกด้วย


“ผมอยากช่วยเหลือคนพม่าด้วยกันครับเขาจะได้ไม่ต้องซื้อยากินเองเวลาไม่สบายมันเสี่ยง และผมอยากให้เด็กๆ พม่าได้เรียนหนังสือ” โจเซฟซึ่งมีดีกรีปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษบอกเหตุผลของการร่วมงานกับโครงการ ECPMC