หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

23 มิถุนายน 2558

โฟร์โมสต์ส่งนมกล่องให้น้องมีภาวะโภชนาการที่ดี (read in english)

เนื่องในวาระโอกาสวันดื่มนมโลก คุณรณยุทธ จงเจริญรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรประชาสัมพันธ์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ ได้บริจาคนมโฟร์โมสต์ ยูเอชที จำนวน 164,052 กล่อง เพื่อสนับสนุนมื้อเช้าและมื้อกลางวันของเด็กยากไร้ในการดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายระดมทุนและการตลาด มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบที่ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตฯ เมื่อเร็วๆ นี้

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำนมกล่องส่วนหนึ่งไปสนับสนุนมื้อกลางวันของเด็กที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ และอีกส่วนหนึ่งจะจัดสรรให้กับ ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 97 แห่ง ใน 9 จังหวัด ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กยากไร้ที่อยู่ในวัยก่อนเรียนอายุ 2-5 ปี ให้ได้รับอาหารเช้าที่มีคุณค่า ถูกหลักตามโภชนาการ มีพัฒนาการที่สมวัย และเป็นส่วนหนึ่งในการลดจำนวนเด็กที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารในประเทศไทยอีกด้วย