หน้าหลัก

29 มีนาคม 2560

น้อยนิดมหาศาล ด้วยน้ำใจจากนักเรียนขอนแก่นสู่เพื่อนยากไร้ กับโครงการ The Heart of Giving ปีที่ 9
(Read in English)


คุณพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณาจารย์และนักเรียนจากสถาบันการศึกษา 9 แห่ง ซึ่งเป็น “แบบอย่างด้านการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะ แบ่งปันช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้” ในจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมใน โครงการ “ The Heart of Giving” ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คุณศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร และ คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

“The Heart of Giving โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินการมาถึง 9 ปีแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ด้วยการออมเงินและนำมาแบ่งปันช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้ ในปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 150 แห่งทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนในกรุงเทพฯ 84 แห่ง และในส่วนภูมิภาคอีก 66 แห่ง สำหรับที่ จ.ขอนแก่น ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 มีนักเรียน 2,157 คน จากสถาบันการศึกษา 9 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ เงินออมจากนักเรียนในโครงการ The Heart of Giving ในปีนี้สามารถสนับสนุน ‘โครงการอุปการะเด็ก’ ได้ถึง 318 คน และสนับสนุน ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ได้ 35,000 มื้อ ขอขอบคุณสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของการแบ่งปัน” คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวถึงผลการดำเนินงาน

อ.สุทธิพร ชาตาธิคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เล่าถึงประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ว่า “ความมีน้ำใจและการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมอย่างยิ่งในเด็กปฐมวัย แต่ก็ต้องสอนให้เด็กๆ เข้าใจว่าต้องเป็นการให้อย่างพอดีๆ ไม่ใช่ให้ทั้งหมด มีน้ำใจอย่างเหมาะสม เป็นการเสริมการเรียนรู้เรื่องความพอเพียงแก่เด็กเล็กอย่างเป็นรูปธรรม” และลูกศิษย์ตัวน้อยๆ ของ อ.สุทธิพร น้องนต น้องต้นข้าว และน้องปลื้มใหม่ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ช่วยกันเล่าว่า “รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยให้คนอื่นมีอาหารกิน มีความสุขครับ/ค่ะ”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photoอีกหนึ่งเสียงจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ นอส – คุณากร นามรุ้ง นักศึกษา ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กล่าวอย่างภูมิใจว่า “ผมไม่ได้มีฐานะดี ต้องทำงานพิเศษช่วงปิดเทอมและหลังเลิกเรียนเพื่อหาเงินเรียน เรามีน้อย เราก็แบ่งปันพอประมาณเท่าที่แบ่งได้ อยากชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ร่วมแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนมุนษย์ มีมากก็ช่วยมาก มีน้อยก็ช่วยน้อยตามกำลังตัวเอง ทุกคนทำได้”

ส่วนพ่อเมือง คุณพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวแก่คณาจารย์และนักเรียนที่มาร่วมพิธีฯ ว่า “เยาวชนทุกคน ณ ที่นี้กำลังช่วยกันสร้างความเป็น Smart City ให้กับขอนแก่นและประเทศ เพราะ ‘การให้’ คือ อัตลักษณ์ของความเป็นสังคมมนุษย์ การให้ การแบ่งปัน จะทำให้ทุกๆ วินาทีของชีวิตรู้จักรัก รู้จักผ่อนปรน รู้จักวางตัวเป็นกลาง เป็น Smart People เป็นคนที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

The Heart of Giving การแบ่งปันแม้เพียงน้อยนิด เมื่อรวมกันสามารถก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างมหาศาล