หน้าหลัก

30 พฤศจิกายน 2560

ด้วยหัวใจแห่งการให้ เติมโอกาสและคุณภาพชีวิตแก่เด็กยากไร้ (Read in English)


โครงการ The Heart of Giving โดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทุกท่าน และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ในการปลูกหัวใจแห่งการแบ่งปันแก่นักเรียนทุกคน ด้วยน้ำใจของน้องๆ ที่ได้ร่วมกันปันเงินค่าขนมเก็บออมคนละ 1 บาท รวมกันเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เงินจำนวนนี้สามารถแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ เติมโอกาสชีวิต โอกาสในการศึกษาและพัฒนาความเป็นอยู่แก่เด็กยากไร้ในโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มากถึง 27 คน


ขอขอบคุณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอีกครั้ง สำหรับการบ่มเพาะความรู้แก่เยาวชนไทย ไม่เพียงแค่การถ่ายทอดความรู้ หากแต่ยังปลูกฝังคุณธรรมและความดีแก่เด็กควบคู่กันไปด้วยตลอดระยะเวลา 165 ปีนับแต่ก่อตั้งโรงเรียน