หน้าหลัก

4 ตุลาคม 2559

กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ส่งมอบโครงการแหล่งน้ำพอเพียงที่โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
(Read in English)


กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ โดยคุณธีรยุทธ พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ พร้อมด้วยคุณธารทิพย์ ลีวุฒินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณอุษษา พิทักษ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการสายงานฝ่ายการตลาด และบริการหลังการขาย นำทีมพนักงานกลุ่มอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ส่งมอบ ‘โครงการแหล่งน้ำพอเพียง’ ให้กับโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี คุณสุมิตร สิงห์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประทศไทย และตัวแทนชุมชนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

สำหรับโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขาลักษณะคล้ายหลังเต่า ส่งผลให้พื้นที่มีความลาดเอียง ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตามธรรมชาติ ทำให้โรงเรียนต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ แม้ว่าในฤดูฝนทางโรงเรียนได้พยายามเก็บกักน้ำไว้ในโอ่งให้นักเรียนใช้ แต่น้ำก็ยังไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงไม่สามารถเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตรได้ กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ จึงได้สนับสนุนโครงการแหล่งน้ำพอเพียงผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบส่งน้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดด้วยการมอบระบบเครื่องกรองน้ำ ซึ่งสามารถผลิตน้ำดื่มได้ 2,400 ลิตรต่อวัน มอบเครื่องทำน้ำเย็น พร้อมถังเก็บน้ำดิบ ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ และถังสแตนเลสเก็บน้ำสะอาด ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ และสร้างหอคอยพักน้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนและชาวบ้านในหมู่บ้านมีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ยังได้ให้การสนับสนุนระบบน้ำเพื่อการเกษตร โดยการขุดสระน้ำขนาด 14x25 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำ และสนับสนุนกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้วยการจัดหาไก่พันธุ์ไข่ เป็ด กบ และปลา รวมถึงเมล็ดพันธุ์ผักและวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเกษตร และยังสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปปรุงเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ส่วนผลผลิตที่เหลือทางโรงเรียนได้นำไปจำหน่ายให้กับผู้ปกครองและชาวบ้านใกล้เคียง ซึ่งช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน และยังสามารถจัดสรรเป็นทุนการศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ ที่มีส่วนในการรับผิดชอบดูแลด้วย

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


โดยภายในงาน ผู้บริหารกลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ และพนักงาน ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กบ และหว่านเมล็ดพันธุ์พืช ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องสีข้าวให้กับทางโรงเรียน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ได้ดำเนิน ‘โครงการแหล่งน้ำพอเพียง’ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นปีที่ 4 แล้ว โดยได้ส่งมอบโครงการฯ ให้กับโรงเรียนและชุมชนรวมทั้งหมด 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร อุบลราชธานี สกลนคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ น่าน พะเยา และจังหวัดชัยภูมิ