หน้าหลัก

30 สิงหาคม 2559

ผู้บริหาร อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานโครงการปรับปรุงระบบน้ำ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (Read in English)


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเปิด "ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม" ที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริ

ในโอกาสนี้ นายธีรยุทธ พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ พร้อมด้วยนายสราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติงาน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ถวายรายงานโครงการปรับปรุงน้ำดื่มน้ำใช้ และสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การศึกษาให้กับศูนย์การเรียนแห่งนี้

ปัจจุบันศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อมเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 105 คน โดยกลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ได้มอบหมายให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบ Auto Flush แบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ อัตราการกรอง 1,500 ลิตรต่อชั่วโมง และถังพักน้ำ จำนวน 4 ถัง ถังละ 3,000 ลิตร รวม 12,000 ลิตร เพื่อให้นักเรียนและชุมชน ได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและปลอดภัย และมีใช้อย่างเพียงพอ

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา อาทิ หนังสือเสริมความรู้ ชั้นวางหนังสือ ตลอดจนโต๊ะอ่านหนังสือให้กับห้องสมุดศูนย์การเรียนอีกด้วย

ด้าน ส.ต.ต.กฤษฎา ตรีชนะ ครูผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องกรองน้ำกล่าวว่า “เนื่องจากศูนย์การเรียน ตชด.บ้านคีรีล้อม ตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกล และต้องใช้แหล่งน้ำตามธรรมชาติอย่างประปาภูเขาซึ่งมีฝุ่นตะกอน ขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ และกลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ ที่ได้สนับสนุนระบบเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กนักเรียนที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”