หน้าหลัก

13 พฤษภาคม 2559

สหกรณ์บริการศุภนิมิตจตุจักร ปันน้ำใจเพื่อน้องท้องอิ่ม (Read in English)


คุณสุภัค สุดไพรักษ์ ประธานสหกรณ์บริการศุภนิมิตจตุจักร จำกัด พร้อมด้วย คุณนันทา ทองจอ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 15,000 บาท เพื่อสนับสนุน ‘โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีคุณจิตรา ธรรมบุริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับเงินบริจาคสหกรณ์บริการศุภนิมิตจตุจักร ได้บริจาคต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยหักจากผลกำไรสุทธิเป็นประจำทุกปี มอบให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในโครงการต่างๆ

คุณสุภัค กล่าวว่า “ที่ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เข้ามาช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนในเขตพื้นที่จตุจักร รวมถึงส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีการออมทรัพย์ และจัดตั้งสหกรณ์ พาไปศึกษาดูงาน จัดอบรมพัฒนาทักษะ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา ทำให้สหกรณ์เติบโตและสามารถพึ่งพาตนเองได้จนถึงทุกวันนี้”

ทั้งนี้จากผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558 ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 สหกรณ์บริการศุภนิมิต มีผลอยู่ในระดับดีเลิศ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,591 คน ได้รับการสนับสนุนจัดตั้ง

โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในพื้นที่ดำเนินงานจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อปี 2550 นอกจากเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและเงินออมเพื่อการศึกษาของบุตรหลานแล้ว ยังเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การสนับสนุนอีกด้วย