หน้าหลัก

8 สิงหาคม 2559

ธนาคารกรุงไทย มอบเงินบริจาค โครงการ ‘กรุงไทยช่วยเด็กไทย ได้อนาคต’ ให้กับโครงการอุปการะเด็ก
(Read in English)


ในวาระครบรอบ 50 ปี ของธนาคารกรุงไทย ในปี 2559 ธนาคารกรุงไทยได้มอบเงินบริจาคภายใต้โครงการ 'กรุงไทยช่วยเด็กไทย ได้อนาคต' ให้กับโครงการอุปการะเด็ก จำนวน 120,000 บาท โดยมี คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ที่ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

ธนาคารกรุงไทยได้ช่วยเหลือเด็กยากไร้ ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ผ่านการบริจาคในโครงการอุปการะเด็กมาต่อเนื่องถึง 15 ปี ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัดสรรเข้าโครงการอุปการะเด็ก ซึ่งจะนำไปอุปการะเด็ก จำนวน 13 คน เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษา และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

"ผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทยภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ ผ่านโครงการ กรุงไทยช่วยเด็กไทย ได้อนาคต ซึ่งเป็นโครงการที่พวกเราร่วมกันสร้างกุศลทุกปีในวันครบรอบของธนาคาร ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา เพราะนอกจากเด็กจะมีความรู้แล้ว เขายังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา


คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง ครอบครัว และเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นมูลนิธิที่มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชน ทั้งในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตของเด็ก และครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ กรุงไทยช่วยเด็กไทย ได้อนาคต" คุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร กล่าว

"ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทย ที่ได้ร่วมกันอุปการะเด็กผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ เงินบริจาคของท่านช่วยให้เด็กยากไร้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่เหมาะสมกับวัย มีคุณธรรมและจริยธรรม และเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับผู้ปกครองของเด็ก ซึ่งทั้งหมดนี้จะปูรากฐานให้กับเยาวชนไทย เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป" คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าว
Full Photo