หน้าหลัก

05 กุมภาพันธ์ 2561

มูลนิธิศุภนิมิตฯ อบรมการจัดทำสื่อสาธารณะให้อาสาสมัครสาธารณสุข (Read in English)


ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่ง่ายและทั่วถึง ทำให้เราทุกคนเปลี่ยนบทบาทจากที่เคยเป็นเพียงผู้รับข่าวสาร สู่ยุคที่ “ใครๆ ก็สามารถเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูล” ทำให้มีข้อมูลจำนวนมากปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งข้อมูลที่ดี และข่าวสารที่ไม่เหมาะสม


เพราะตระหนักดีถึงสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเพื่อเพิ่มจำนวนสื่อสร้างสรรค์ สร้างโอกาสและช่องทางการในการสื่อสารกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะให้มีจำนวนมากขึ้น มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม จึงได้ร่วมกันจัดอบรม “การจัดทำสื่อและจัดทำเค้าโครงการผลิตสื่อ” ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้เอื้อต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชากรข้ามชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) รวมถึงแกนนำในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อด้วยตนเอง สามารถนำความรู้และเรื่องราวต่างๆ ในชุมชน ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการรณรงค์ป้องกันโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติมาเผยแพร่ให้กับชุมชนทั้งกลุ่มประชากรข้ามชาติด้วยกันเอง รวมไปถึงการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคมภายนอกได้เข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มประชากรข้ามชาติไปพร้อมกัน โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม JL Bangkok กรุงเทพฯ


โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา ดร.รัฐพล พรหมมาศ จากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.สุทธิภา วงศ์ยะลา ผศ.แสงระวี กระจ่างศาสตร์ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพและการตัดต่อภาพด้วยเทคนิคที่ง่ายต่อการเรียนรู้พร้อม Workshopให้ อสม. และอสต. ระดมความคิดเพื่อจัดกิจกรรมการรณรงค์ทางสังคมในชุมชนของตน โดยผู้เข้าอบรมต่างช่วยกันวิเคราะห์ถึงปัญหาพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข รวมถึงได้ฝึกทักษะการถ่ายภาพและตัดต่อภาพเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์และวีดิทัศน์ด้วยเทคนิคง่ายๆ จากโทรศัพท์มือถือ


คุณเกษร สุขดี ประธานอสม. ระดับตำบลหนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี หนึ่งในผู้เข้าอบรมเผยความรู้สึกว่า ทำให้ได้รู้จัก Social Media มากขึ้น และรู้จักการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของชุมชน “การเข้าอบรมครั้งนี้ทำให้มีมุมมองในการถ่ายภาพที่กว้างขึ้น รวมถึงการถ่ายทำวีดิทัศน์ที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้ในการทำวิดีโอสั้นๆ เพื่อเผยแพร่โครงการรณรงค์ต่างๆ ของชุมชนได้เป็นอย่างดี เช่น เรื่องการกำจัดยุงลายเพราะในปีหนึ่งมีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ จึงอยากจะทำสื่อเพื่อการรณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักถึงพิษภัยของยุงลาย”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ขณะที่ มะชูยู (Ma ShweEu) อาสาสมัครชุมชน อ.แม่สอด จ.ตาก ยอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนเรื่องการถ่ายภาพ และไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนจึงไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำได้หรือไม่ “หลังจากเข้าอบรมแล้วรู้สึกว่าการถ่ายภาพ ตัดต่อภาพเป็นเรื่องที่ไม่ยาก ตั้งใจว่าจะนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับอาสาสมัครคนอื่นๆ เพื่อจะได้ช่วยกันวางแผนทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับคนในชุมชน เช่น เรื่องการวางแผนครอบครัว การทำใบแจ้งเกิดให้กับเด็กชาวพม่า ให้ความรู้เรื่องโรคเอชไอวีและวัณโรค ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นงานหลักที่รับผิดชอบอยู่”


เช่นเดียวกับ อิอิเต๊ะ (EiEiThet) ครูสาวชาวพม่าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พม่าจ.ระนอง บอกว่าการอบรมครั้งนี้เธอได้มีโอกาสเขียน Story board แผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนในเด็กและการป้องกันโรคต่างๆ ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน โดยมีอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆ ในกลุ่มช่วยกันนำเสนอ ซึ่งเธอจะนำแผนงานดังกล่าวไปต่อยอดเป็นแผนงานประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาฯ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานของเธอเป็นอย่างมาก


ความรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อการผลิตสื่อน้ำดีที่ได้ถ่ายทอดแก่เหล่าอาสาสมัครเหล่านี้ จะเป็นอีกกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่สังคมในวงกว้างต่อไป