หน้าหลัก

30 มีนาคม 2560

ศุภนิมิตฯ รับน้ำใจจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนที่เสียหายจากภัยน้ำท่วมภาคใต้ (Read in English)


อีกหนึ่งการสนับสนุนจาก มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ที่มีให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อเกิดสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือต่างประเทศก็ตาม

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายระดมทุนและการตลาด มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี 2559 – ต้นปี 2560

จากเหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อเด็กยากไร้ในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ กว่า 7,000 คนในพื้นที่ดำเนินงาน 7 แห่ง ใน จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.สงขลา สำหรับงานฟื้นฟูภายหลังจากน้ำลด มูลนิธิศุภนิมิตฯ มุ่งเน้นดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา โดยการซ่อมแซมโรงเรียน เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถกลับไปเรียนหนังสือในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้านอาชีพ ด้วยการฟื้นฟูอาชีพให้กับชาวบ้าน และด้านสุขภาพอนามัย ด้วยการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในระดับครัวเรือน โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดของน้ำในการอุปโภคบริโภค

สำหรับมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน นอกจากดำเนินงานด้านการสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนแล้ว ยังดำเนินงานด้านการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน พลังงานทางเลือก พลังงานชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสู่การปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งการดำเนินงานโดยมูลนิธิฯ เอง และการให้ความสนับสนุนแก่หน่วยงาน และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ