หน้าหลัก

27 เมษายน 2560

ร้อนแดด ทว่าเย็นใจ “Samsung Love and Care” ที่โรงเรียนบ้านหนอง จ.หนองคาย (Read in English)


เพราะโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเด็กๆ บ้านที่จะช่วยเพิ่มความรู้ บ้านที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นแก่ชีวิตสำหรับเด็กๆ ทว่าในพื้นที่ไกลที่ยังห่างจากการพัฒนา บ้านหลังที่สองของเด็กๆ มักขาดสิ่งจำเป็นที่จะช่วยเสริมส่งให้เด็กๆ ได้เกิดการพัฒนาที่ครบบริบูรณ์

“Samsung Love and Care” โครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ที่มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ซัมซุงได้ดำเนินธุรกิจอยู่ จึงเดินหน้าส่งมอบความรักและความดูแลสู่ชุมชน สู่โรงเรียนซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินงานมาแล้วทั้งสิ้น 6 แห่งในทุกๆ ภูมิภาค ทั้งนี้โดยร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในฐานะพันธมิตรร่วมความดีอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปีแล้ว

และเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา “Samsung Love and Care” ครั้งที่ 6 – โรงเรียนของหนู... เพิ่มพูนทักษะชีวิต ได้นำความรักและความดูแลจากใจชาวซัมซุงทุกคน สู่ โรงเรียนบ้านหนอง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย โรงเรียนขนาดเล็กๆ มีนักเรียน 126 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6 ถือเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลที่สุดของ จ.หนองคาย ทั้งโรงเรียนและหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขา ริมฝั่งแม่น้ำโขง ชายแดนไทย-ลาว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการพัฒนาฯ สังคม มูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยมี นายปัญณกร ทองสัมฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด พนักงาน ‘อาสาฯ ซัมซุง’ พร้อมด้วยอาสาสมัครจาก บริษัท เพาเวอร์โปร นอร์ท อีสเทิร์น จำกัด ในฐานะบริษัทฯ คู่ค้าท้องถิ่นสำคัญ รวมจำนวน 62 คน ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนของน้องๆ ให้เป็นที่น่าอาศัย เหมาะสำหรับการเรียนรู้ ทั้งนี้โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ นายวิศรุต สมบัติบุญสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง ร่วมให้การต้อนรับ และยังมี นายพินิจ เหลืองอิงคสุต ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 (สังคม 1) จ.หนองคาย และ นายสุวิทย์ คำสอนทา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 (สังคม 2) จ.หนองคาย ให้เกียรติเปิดงาน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


แม้แดดเดือนมีนาคมจะแรงกล้า แต่ด้วยลมที่พัดผ่านมาจากแม่น้ำโขง และยิ้มยินดีซื่อๆ จากใจของน้องๆ นักเรียนทุกคน ทำให้พนักงาน ‘อาสาฯ ซัมซุง’ เกิดพลังกายในการร่วมกันทั้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทำสวนหย่อมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน ทาสีและวาดภาพตกแต่งผนังห้อง ร่วมกันทำแปลงเกษตรอาหารกลางวัน และทำโรงเรือนเพาะเห็ด แม้งานจะหนัก แต่ก็สำเร็จด้วยพลังใจที่เปี่ยมความรักและความสุข และยังมีแรงกายเหลือสำหรับกิจกรรมสันทนาการสร้างยิ้มและเสียงหัวเราะร่วมกับน้องๆ นักเรียนในช่วงบ่ายอีกด้วย


สำหรับโครงการพัฒนาฯ สังคม จ.หนองคาย โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ เริ่มดำเนินการในพื้นที่เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา เพื่อแทนที่ความยากไร้ ความขาดแคลน และการขาดโอกาส ด้วยการสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่เด็กและชุมชนยากไร้ ให้เพิ่มพูน “ความอยู่ดีมีสุข” และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo