หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

30 ธันวาคม 2558

‘น้องสุชาดา’ อสม.น้อย (read in english)

“เพื่อนๆ ที่หมู่บ้านของหนูเป็นไข้เลือดออกเยอะเลยค่ะ หนูก็เลยอยากมีความรู้เพื่อป้องกันตัว และจะเป็นกระบอกเสียงบอกให้พวกเขารู้จักป้องกันตัวเองจากโรคมาลาเรียและไข้เลือดออก” น้องสุชาดา เด็กนักเรียนชั้น ป.5 พูดถึงแรงจูงใจของเธอในการมารับความรู้ในค่ายอบรม ‘อาสาสมัครสาธารณสุขน้อย’ ร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียนอีก 30 กว่าคน

เด็กหญิงสุชาดา เป็นเด็กในความอุปการะฯ ที่หมู่บ้านประจำไม้ หนึ่งหมู่บ้านในพื้นที่ 7 แห่งซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมากด้วยโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ข้อมูลจากสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิในปี 2557 มีรายงานตัวเลขผู้ป่วย 223 คนใน 7 ตำบล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่อยู่ติดชายแดน คนในชุมชนส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ มีการใช้ภาษาที่หลากหลาย พวกเขาสื่อสารภาษาไทยไม่ได้ การเข้าถึงบริการด้านสุขอนามัย ยังมีไม่เพียงพอ

โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนทองผาภูมิ จึงได้จัดอบรม ‘อาสาสมัครสาธารณสุขน้อย’ เพื่อสร้างความตระหนักและป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่เสี่ยง

สุชาดา และเพื่อนๆ ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็น อสม.น้อย หลังเสร็จสิ้นการอบรมทั้ง 3 วันในค่ายฯ นี้ เธอได้นำความรู้และทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทำกันในค่ายออกเดินรณรงค์ในหมู่บ้านของเธอ เพื่อให้เด็กๆ และคนในชุมชนรู้จักการแพร่ระบาด การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การดูแลคนในครอบครัว เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย เธอและเพื่อนๆ ยังได้ทำหน้าที่เป็นกลุ่มเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนของเธอ

“เราแบ่งกันเป็นกลุ่ม มีแบบฟอร์มไว้จดบันทึกการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กลุ่มของหนูจดบันทึกการค้นพบและกำจัดลูกน้ำยุงลายได้มากที่สุด เวลาเจอแต่ละทีดีใจกันใหญ่ ช่วยกันกับเพื่อนๆ สนุกดี มีคุณครูคอยเป็นที่ปรึกษาและพี่ อสม.ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือพวกหนูค่ะ” สุชาดา อสม.น้อยแห่งหมู่บ้านประจำไม้ อำเภอทองผาภูมิ บอกด้วยรอยยิ้ม

ข้อมูลสถิติ

โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มดำเนินงานปี พ.ศ.2553 ดูแลเด็กๆ ในความอุปการะ จำนวน 1,500 คน ดำเนินงานพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชน จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ ชะแล ห้วยเขย่ง ปิล็อค ท่าขนุน หินดาด สหกรณ์นิคม และลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการหลัก 4 ด้านคือ การศึกษา การอุปการะเด็ก สุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน