หน้าหลัก

16 มิถุนายน 2559

กลุ่มธนาคารธนชาตร่วมทำกิจกรรมโครงการ 'เกษตรอาหารกลางวัน' (Read in English)


ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดย คุณอรอุมา ฉายยะ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์ และ

คุณสุธาทิพย์ อัมพาภรณ์ ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้นำทีมอาสาสมัครพนักงาน จำนวน 30 คน ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมภายใต้โครงการ 'เกษตรอาหารกลางวัน' พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้ที่จำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 28 พ.ค 59 ที่ผ่านมา


สำหรับโครงการ 'เกษตรอาหารกลางวัน' เป็นโครงการที่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน โดยให้เด็กๆ ปลูกและดูแลผลผลิตด้วยตัวเอง เพื่อฝึกทักษะด้านการเกษตรที่สามารถนำมาใช้ได้จริง มีผลิตผลนำไปประกอบอาหารกลางวันให้เด็กๆ ได้ทานอย่างพอเพียงและยั่งยืน เสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตอย่างสมวัย นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรให้กับเด็กๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป


พนักงานได้ทำการปลูกผักในแปลงเกษตร ปรับปรุงโรงเลี้ยงไก่ มอบไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 40 ตัว พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักและอุปกรณ์การเกษตรให้กับนักเรียนอย่างมีความสุข

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo