หน้าหลัก
________________________________________________________________________________________________________________

30 ธันวาคม 2558

บริษัท โทรีเซ่นฯ สนับสนุนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนทุรกันดาร (read in english)

คุณรวิษฎา อังคีรส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบ ‘โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน’ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณสมชาย เชิญกลาง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา เป็นตัวแทนในการรับมอบ พร้อมด้วยคุณพัฒธพงศ์ ไกยสิทธิ์ ผู้จัดการพันธกิจภาคกลางโซน 1 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และคุณสายันต์ เสริมสิริอำพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อเร็วๆ นี้

ภายใต้แนวคิด ‘โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน’ บริษัท โทรีเซนไทยฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการปลูกฝังองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียน เพื่อนำมาปฏิบัติจริงภายในโรงเรียน โดยการสร้างระบบเรียนรู้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงปลาดุก และเป็ดไข่ ซึ่งโรงเรียนจะนำผลผลิตจากโครงการเกษตรฯ ไปประกอบเป็นอาหารกลางวันเปี่ยมคุณค่าให้นักเรียนรับประทาน ส่วนผลิตผลที่เหลือสามารถนำไปจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเด็กและครอบครัว หรือนำมาเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการต่อยอดโครงการต่อไป

ภายในงานพนักงานโทรีเซนไทยฯ จำนวน 15 คน ได้ร่วมกันเรียงก้อนเชื้อเห็ด 1,000 ก้อน ภายในโรงเรือนเพาะเห็ด ปล่อยพันธุ์ปลาดุก 3,500 ตัว ลงในบ่อเลี้ยงปลา ป้อนน้ำและอาหารให้กับเป็ด 200 ตัว ตลอดจนหว่านเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกต้นกล้วย และต้นมะนาว ลงบนแปลง จากนั้นนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สนับสนุนโดย บริษัท โทรีเซนไทยฯ อย่างมีความสุข