หน้าหลัก

5 เมษายน 2560

กระทรวงสาธารณสุข จับมือ ศุภนิมิตฯ ยกระดับขจัดวัณโรคสู่สากล (Read in English)


ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน จำนวน 18 หน่วยงาน โดยงานนี้ คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หน่วยงานความร่วมมือ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับสาระสำคัญของบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 1.จัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินการของเครือข่ายงานวิจัยวัณโรคแห่งประเทศไทย (Thailand Tuberculosis Research Network ; ThaiTuRN) ตามกลยุทธ์ยุติวัณโรคขององค์การอนามัยโลกและแผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 7 ประเทศ นำร่องขององค์การอนามัยโลก 2.พัฒนาแนวทางการจัดการวัณโรค (Guidelines on Tuberculosis) ให้ทันสมัย สอดคล้องกับกลยุทธ์ยุติวัณโรคขององค์การอนามัยโลกและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 3.พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาวัณโรคให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานนานาชาติ 4.เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรและห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรค และ 5.ส่งเสริมแผนงานป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน โรงพยาบาลและกลุ่มเสี่ยง

Full Photo

Full Photo

Full Photo