WVFT-logo_dark_rgb

สถานทูตญี่ปุ่นฯ สนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ มอบรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.แม่สอด

ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ เด็ก ครอบครัว ชุมชนเปราะบางยากไร้ รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ และประชากรข้ามชาติ

การเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี จะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดโรควัณโรคและโรคติดต่ออื่นๆ ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ และการมีสุขภาพที่ดีของประชากรข้ามชาติ จะส่งผลดีต่อทั้งตัวเขาเอง ครอบครัว และเศรษฐกิจโดยรวม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยการสนับสนุนจาก สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประชาชน และรัฐบาลญี่ปุ่น สนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,088,700 บาท ในโครงการ “The Project for Procurement of Mobile Health Vehicle for Maesot General Hospital, Tak Province”ภายใต้ “โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงมนุษย์ (จีจีพี)” มอบรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  จำนวน 2 คัน แก่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

นายแพทย์เรียวอิจิ ทาเคคาว่า ที่ปรึกษาและผู้ช่วยทูตฝ่ายการแพทย์ฯ
“รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการจัดซื้อรถให้แก่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อใช้เป็นรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะช่วยเสริมสร้างบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ ให้เข้าถึงบริการป้องกันโรคติดต่อ และมีส่วนช่วยในการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” นายแพทย์เรียวอิจิ ทาเคคาว่า กล่าว
รถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ที่ส่งมอบแก่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก
“การสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการจีจีพี การจัดหารถ 2 คันนี้จะทำให้อีก 4 อำเภอใกล้เคียงและกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นชาวเมียนมา กลุ่มชาติพันธุ์ และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์” นายแพทย์เรียวอิจิ ทาเคคาว่า กล่าว

โดยในพิธีการส่งมอบรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เรียวอิจิ ทาเคคาว่า ที่ปรึกษาและผู้ช่วยทูตฝ่ายการแพทย์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด นายสมศักดิ์ คะวี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลแม่สอด  นางสาวอมราลักษณ์ คำโฮง ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้าร่วมงาน

นายแพทย์เรียวอิจิ ทาเคคาว่า ที่ปรึกษาและผู้ช่วยทูตฝ่ายการแพทย์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวในพิธีส่งมอบรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการจัดซื้อรถให้แก่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อใช้เป็นรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะช่วยเสริมสร้างบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ จึงได้สนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการจีจีพี การจัดหารถ 2 คันนี้จะทำให้อีก 4 อำเภอใกล้เคียง และกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นชาวเมียนมา กลุ่มชาติพันธุ์ และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เข้าถึงบริการป้องกันโรคติดต่อ และมีส่วนช่วยในการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนมะดีนะฮ์ (Health post)
ศูนย์สุขภาพชุมชน มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งต่อบริการสุขภาพแก่ประชากรแรงงานข้ามชาติในชุมชน ช่วยให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่าย ลดภาระงานของโรงพยาบาล และส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี
เยี่ยมชนการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนมะดีนะฮ์ (Health post)
แขกผู้มีเกียรติร่วมเดินทางเพื่อเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนมะดีนะฮ์ (Health post) ชุมชนถุงทอง เขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ

ซึ่งในครั้งนี้แขกผู้มีเกียรติ ยังได้มีโอกาสร่วมเดินทางเพื่อเปิด ศูนย์สุขภาพชุมชนมะดีนะฮ์ (Health post) ชุมชนถุงทอง เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งต่อบริการสุขภาพแก่ประชากรแรงงานข้ามชาติในชุมชน ช่วยให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่าย ลดภาระงานของโรงพยาบาล และส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี

“ดิฉันขอเป็นตัวแทนมูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอบคุณสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประชาชน และรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับการสนับสนุนรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายการสร้างความเข้มแข็งด้านระบบบริการสุขภาพ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรข้ามชาติ และกลุ่มเปราะบางในจังหวัดตาก ผ่านทางโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับการทำงานของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ต่อไปในอนาคต” นางสาวอมราลักษณ์ คำโฮง ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการทุน  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าว

นางสาวอมราลักษณ์ คำโฮง ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการทุน
“การสนับสนุนรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี และเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมาย การสร้างความเข้มแข็งด้านระบบบริการสุขภาพ ของกลุ่มประชากรข้ามชาติ และกลุ่มเปราะบางใน จ.ตาก” นางสาวอมราลักษณ์ คำโฮง กล่าว
ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ถ่ายภาพกับรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ได้รับมอบ
รถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะทำให้ประชากรข้ามชาติ สามารถเข้าถึงการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี จะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดโรควัณโรค และโรคติดต่ออื่นๆ ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ

สำหรับพื้นที่จังหวัดตาก มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินงานโครงการทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การค้ามนุษย์ ต่อเนื่องกว่า 15 ปี โดยเฉพาะด้านสุขภาพ เป็นภารกิจสำคัญ ที่สนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับประชากรข้ามชาติ ชาวเมียนมา และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา และที่อพยพลี้ภัยมาเมื่อเกิดสถานการณ์ความไม่ปกติทางการเมือง และสถานการณ์โรคระบาดต่างๆ

โครงการด้านวัณโรค โรคเอดส์ และมาลาเรีย โควิด-19 คือ โครงการสำคัญที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในระบบบริการสุขภาพระดับชุมชน ที่เชื่อมประสานการดำเนินงานกับทั้งหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยมีรูปแบบการทำงาน ทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเชิงรุก เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ และโรคที่ดำเนินงานในโครงการ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการนำพากลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรอง ส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาจนหายจากการเจ็บป่วย หรือคงอยู่ในระบบการรักษาต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากรข้ามชาติที่ไร้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ได้รับการดูแลอย่างมีความเท่าเทียม และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงน้ำประปาภูเขาและสร้างสถานที่เก็บกักน้ำชุมชน

โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี จัดอบรมเสริมศักยภาพเยาวชนมุ่งสู่ความสำเร็จ

เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนห้องเรียน เติมเต็มพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนห่างไกล

Tags
Child Rights Climate Change Covid-19 CSR Human Rights SDG กลุ่มอาชีพ การตีตราและเลือกปฏิบัติ การพัฒนาสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของเด็ก ความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรุนแรงต่อเด็ก ความเชื่อและการพัฒนา งานรณรงค์เพื่อเด็ก จิตอาสา ทักษะชีวิตเยาวชน ทักษะอาชีพเยาวชน นโยบายการพัฒนาเด็ก นโยบายเพื่อการพัฒนาเด็ก น้ำเพื่อชีวิต บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน บริจาคทุนการศึกษา บริจาคเงิน ปกป้องคุ้มครองเด็ก ผู้นำเยาวชน ผู้หญิงและเด็ก พัฒนาชุมชน มื้อเช้าเพื่อเด็ก ยุติวัณโรค/End TB สังคมแห่งการแบ่งปัน สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ส่งน้องจบ ป.ตรี ห้องเรียนพ่อแม่ อดีตเด็กในความอุปการะ อ่านออกเขียนได้ เด็กข้ามชาติ เด็กยากไร้ เสียงเด็กและเยาวชน แรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติ/ประชากรข้ามชาติ แรงงานต่างชาติ

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนรับข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการระดมทุนต่างๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

ข่าวอื่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save