คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


ดร.เกลียวทอง เหตระกูล
ประธาน

นายวีระ อรุณวัฒนาพร
รองประธานกรรมการคนที่ 1

ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย
รองประธานกรรมการคนที่ 2

พญ.เพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
กรรมการ

รศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ
กรรมการ

นายมนตรี ศรไพศาล
กรรมการ

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
กรรมการ

ดร.พุทธชาติ ชุณสาคร
กรรมการ

ผศ. ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
กรรมการ

ศจ. ดร.ศึกษา เทพอารีย์
กรรมการ

นายปรีชา วิชัยดิษฐ์
กรรมการ

Mrs Teresa Ferrari
กรรมการ

รศ.ดร.วราภรณ์ ธาระวานิช
กรรมการและเหรัญญิก

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง
กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

คณะกรรมการบริหารของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง
ผู้อำนวยการ

ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาด
และจัดหาทุน

นางรสลิน โกแวร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานสนับสนุนประสิทธิภาพองค์กร

Miss Meliza Aberin
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานปฏิบัติการภาคสนาม และพัฒนาทรัพยากร

นายอนุสรณ์ สมศิริ
ผู้จัดการอาวุโส-กิจการเพื่อสังคม

น.ส.วีวา ชานวิทิตกุล
ผู้จัดการอาวุโส-สำนักผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
| ข่าวสารและกิจกรรม | วันนี้ของเด็กในอุปการะ | จากใจผู้อุปการะ | คำถาม-คำตอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ร่วมงานกับเรา |