มาร่วมกันส่งน้องจบ ป.ตรี กันไหมคะ?


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาโดยจัด ‘โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี’ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนหนังสือแต่ขาดทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ทำการระดมทุนเพื่อการศึกษาผ่านการบริจาคจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆ ในส่วนของภาคเอกชน

ในส่วนของการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนนั้น มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะทำการคัดเลือกนักเรียนที่เป็นเด็กในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยพิจารณาจากผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี และต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและ/หรือปวส.แล้ว หรือปัจจุบันเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาปีละ 33,000 บาท หรือเดือนละ 2,750 บาท จนสำเร็จการศึกษา
น้องๆ ในการดูแลของเรา

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะติดตามผลการเรียนของน้องๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าน้องในอุปการะจะสามารถเรียนจบปริญญาตรีตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยพี่ๆ พนักงานศุภนิมิตฯ จะทำการติดต่อ ประสานงาน และให้คำปรึกษาน้องๆ ในการบริหารจัดการทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่รับทุน และจากประสบการณ์ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับมาจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยเป็นเวลากว่า 39 ปี จึงทำให้มั่นใจได้ว่าระบบการติดตามดังกล่าวมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่น้องๆ นักศึกษา และความเชื่อถือ เชื่อมั่น แก่ผู้บริจาคและองค์กรผู้มอบทุนการศึกษา

เป้าหมายของ ‘โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี’ ในอนาคต

ในอนาคตมูลนิธิศุภนิมิตฯ มีเป้าหมายที่จะมอบทุนปริญญาตรีให้แก่เด็กยากไร้ โดยมีความตั้งใจที่จะเพิ่มจำนวนทุนให้มากขึ้นในทุกปี เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยจะระดมทุนจากทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทต่างๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

ท่านที่สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโครงการนี้ได้ในช่องทางใดบ้าง

ปัจจุบัน มีเด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวนกว่า 2,000 คน ‘ท่าน’ สามารถช่วยให้เยาวชนจำนวนมากเติบโตเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศชาติได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2022 9200 ถึง 2

 

 

| ข่าวสารและกิจกรรม | วันนี้ของเด็กในอุปการะ | จากใจผู้อุปการะ | คำถาม-คำตอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ร่วมงานกับเรา |