หน้าหลัก

1 เมษายน 2564

อีกหนึ่งความภูมิใจ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 (Read in English)


นับเป็นภาพสะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของการดำเนินงานด้านการศึกษาของมูลนิธิศุภนิมิตฯ วันนี้ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


ขอบคุณผู้อุปการะ ผู้บริจาคทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการทำงานเพื่อสร้างความหวังและรอยยิ้มให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ สู่ความอยู่ดีมีสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


Full Photo

Full Photo

Full Photo