หน้าหลัก

16 กุมภาพันธ์ 2564

“ทักษะชีวิตวิถีใหม่ สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล” (Read in English)


วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ สื่อเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและการสื่อสารของคนในสังคมเป็นอย่างมาก


อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสื่อโซเชียลมีเดียจะมีประโยชน์แต่ก็แฝงไปด้วยโทษอย่างมหันต์ หากใช้งานอย่างไม่รู้เท่าทัน โครงการ “อบรมทักษะชีวิต วิถีชีวิตใหม่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล” จึงได้ถูกดำเนินการขึ้นตามแผนการฟื้นฟูและบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพแกนนำเยาวชนในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปปรับใช้และต่อยอดการจัดกิจกรรมการอบรมในพื้นที่ดำเนินงานในระดับชุมชนต่อไป ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจาก “รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาและมีความเชี่ยวชาญ เป็นทีมวิทยากรนำกระบวนการอบรมในครั้งนี้


คุณรัตนธิดา ประวัง Technical Project Manager: Youth Life Skills เล่ารายละเอียดของการดำเนินโครงการให้ฟังว่า “การดำเนินการจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้เราได้จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้แกนนำเยาวชนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น และเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะยุคสมัยที่สื่อออนไลน์แพร่หลาย และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากแกนนำเยาวชนจะเกิดทักษะกับตัวเองแล้ว เรายังคาดหวังให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมฯ ไปต่อยอดเพื่อจัดกิจกรรมกับเพื่อนๆ เยาวชนในชุมชนที่น้องๆ อาศัยอยู่ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้มีแกนนำเยาวชนจาก 41 ชุมชน ทั่วทุกภาคของประเทศไทยที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินงานเข้าร่วม โดยมีแกนนำเยาวชนทั้งหมด 255 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาฯ โครงการ จำนวน 73 คน และหุ้นส่วนในการทำงานพัฒนาในพื้นที่จำนวน 14 คน รวมทั้งหมด 342 คน”


จากจุดเริ่มต้นผ่านทางออนไลน์ที่ผ่านมา วันนี้เหล่าแกนนำเยาวชน Youth+ ได้นำความรู้ไปต่อยอดเกิดผลความสำเร็จในหลายชุมชน ด้วยวิธีการเพื่อนบอกเพื่อน พี่บอกน้อง เกิดกิจกรรมการอบรมสร้างความรู้และทักษะการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย


“สื่อออนไลน์มีข้อดีหลากหลายอย่าง ทั้งเป็นประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลและการสื่อสารที่รวดเร็ว ทันสมัย แต่สื่ออนไลน์ก็มีข้อเสียหลายอย่างครับ มันอาจจะแฝงด้วยเรื่องของการค้าและบางครั้งสื่อออนไลน์ก็เป็นแหล่งข้อมูลเท็จหรือข่าวหลอกลวง หลายคนใช้สื่อมากเกินไปจนเสียสายตา เสียการเรียน และที่สำคัญคือในสื่อสังคมออนไลน์ เราสามารถเข้าดูสื่อลามกอนาจารได้ง่ายมากซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาทางสังคมอื่นๆ อีกมากมาย” เสียงสะท้อนจากตัวแทนเยาวชนผ่านการนำเสนอความคิดเห็นที่ระดมร่วมกันจากเพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“วันนี้หนูและเพื่อนๆ รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ พวกเราได้ร่วมกันคิดและวิเคราะห์ ประเภทสื่อที่เรารู้จัก ข้อดีและข้อเสียของการใช้สื่อออนไลน์และวิธีการรู้เท่าทันสื่อ เป็นประโยชน์กับเรามาก ด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก หลายครั้งเราก็ไม่ได้ตระหนักและสนใจ หนูจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้และที่สำคัญคือ หนูจะนำไปบอกต่อเพื่อนๆ และน้องๆ ที่ไม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้” ตัวแทนเยาวชนจากโครงการพัฒนาฯ แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น บอกเล่าถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้


โครงการ “อบรมทักษะชีวิต วิถีชีวิตใหม่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล” คือส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการภายใต้รูปแบบโครงการพัฒนาชีวิตเยาวชน Youth Development (YOUTH+) ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน