หน้าหลัก

18 มิถุนายน 2564

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุน “โครงการอุปการะเด็ก” ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 (Read in English)


คณะครูอาจารย์ ผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยร่วมมอบเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) จากการดำเนิน โครงการออมวันละบาทของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนผ่านโครงการ “The Heart of Giving” หัวใจแห่งการให้ โดยมูลนิธิฯ จะนำไปอุปการะช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ที่โรงเรียนได้อุปการะอย่างต่อเนื่อง จำนวน 27 คน โดยมีคุณพิษณุ ไทรงาม ผู้จัดการแผนกการสร้างความสัมพันธ์กับคริสตจักรและเยาวชนมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคและมอบโล่เกียรติคุณในการเป็นโรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม


สำหรับ โครงการ “The Heart of Giving” หัวใจแห่งการให้ เป็นโครงการที่มูลนิธิฯ ได้เริ่มดำเนินงานจัดกิจกรรมครั้งแรกเมื่อปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการให้ การแบ่งปัน และสร้างจิตสำนึกแห่งความดีในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผ่านนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ปัจจุบันมีโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 165 โรงเรียน นักเรียนกว่า 20,000 คน ทั่วประเทศ ทำให้สามารถช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากไร้ได้ถึง 376 คน เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีอาหารเช้าที่มีประโยชน์กว่า 77,000 มื้อ ส่งผลให้เด็กๆ และครอบครัวยากไร้ได้รับการพัฒนาและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Full Photo

Full Photo

Full Photo