หน้าหลัก

26 เมษายน 2564

HSBC จับมือ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัด “การประชุมสร้างความมือในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน” เพื่อเปิดการดำเนินโครงการ“HSBC สานฝันเยาวชนยากไร้ เรียนรู้อาชีพสู้ภัยโควิด (Youth LED)” ในพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาฯ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดเชียงใหม่ (Read in English)


ด้วยผลกระทบรอบนี้รุนแรงกว่าที่ผ่านมา สร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตเป็นความลำบากอย่างเหลือล้น จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่เกิดกับทุกคนบนโลก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและครอบครัวที่เปราะบางด้วยต้นทุนและภูมิคุ้มกันชีวิตที่มีน้อยกว่า หลายครอบครัวแทบมองไม่เห็นแสงสว่างและทางออก บ้างตกงานขาดรายได้ บ้างค้าขายได้น้อยลง เด็กและเยาวชนหลายคนหมดกำลังใจและความหวังที่จะเดินต่อบนเส้นทางแห่งความฝัน แต่วันนี้กำลังใจและความหวัง บนเส้นทางแห่งความฝันของเด็กและเยาวชนได้กลับมาอีกครั้ง เมื่อมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC) ดำเนินโครงการ “HSBC สานฝันเยาวชนยากไร้ เรียนรู้อาชีพสู้ภัยโควิด (Youth LED)”


คุณรัตนธิดา ประวัง ผู้ชำนาญการพิเศษวิชาการ(งานพัฒนาเยาวชน) มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ให้รายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ว่า “โครงการ “HSBC สานฝันเยาวชนยากไร้ เรียนรู้อาชีพสู้ภัยโควิด (Youth LED)” เป็นแผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนยากไร้และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เพื่อสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี โดยจะดำเนินงานใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้จัด “การประชุมสร้างความมือในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน” กับผู้แทนภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานร่วมพันธกิจ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการดำเนินโครงการไปแล้ว โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เราได้จัดการประชุมที่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นที่แรก หลังจากนั้น วันที่ 23 มีนาคม 2564 เราจัดการประชุมที่ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุดท้ายวันที่ 2 เมษายน 2564 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอภาพรวมและแผนการดำเนินงานของโครงการฯ และ เพื่อแสวงหาความร่วมมือและสร้างโอกาสความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานร่วมพันธกิจ ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปเราจะดำเนินการสรรหาเยาวชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยจะพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้แทนภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานร่วมพันธกิจต่อไป”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


การดำเนินงานในครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้นำแนวทางรูปแบบโครงการพัฒนาชีวิตเยาวชน (Youth Development) เป็นต้นแบบในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน สถาบัน องค์กร ที่ให้การสนับสนุนด้านการฝึกทักษะอาชีพและการจ้างงานเยาวชน ซึ่งมีหลากหลายอาชีพให้เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้เลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพ เช่น หมวดช่าง อาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาชีพช่างอิเล็คทรอนิกส์ หมวดเสริมสวย อาชีพช่างแต่งหน้าทำผม อาชีพนวดแผนไทย&สปา นอกจากนั้นแล้ว ยังมีหมวดอาหารเครื่องดื่ม หมวดตัดเย็บงานฝีมือ เป็นต้น


โครงการ “HSBC สานฝันเยาวชนยากไร้ เรียนรู้อาชีพสู้ภัยโควิด (Youth LED)” เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้เข้าไปดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือ เด็ก ครอบครัวและชุมชนที่ยากไร้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข ให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป