หน้าหลัก

2 กุมภาพันธ์ 2564

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันเสริมทักษะชีวิต ป้องกันการใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (Read in English)


ในวันที่ข่าวเด็กถูกทำร้ายได้ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างในสังคมและการตีลูกเมื่อลูกกระทำผิด การใช้ไม้เรียวเพื่อสั่งสอนนักเรียนให้เติบโตเป็นคนดี เป็นเรื่องที่คุ้นชินของสังคมไทย ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการอบรมสั่งสอนหรือเป็นการใช้ความรุนแรงกับเด็กกันแน่


การกระทำความรุนแรงต่อเด็กนั้นเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางอารมณ์และจิตใจต่อเด็ก ความรุนแรงทางเพศ การละเลย การทอดทิ้ง รวมถึงการบังคับหรือล่อลวงเพื่อแสวงหาประโยชน์


การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตโดยการให้ทักษะชีวิตนั้น ดูเหมือนจะเป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะช่วยปกป้องคุ้มครองเด็ก ๆ จากความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น ทั้งการปกป้องเด็กไม่ให้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความรุนแรง หรือ วิธีการจัดการและรับมือหากความรุนแรงเกิดขึ้นกับตัวของเด็กเอง ซึ่งทั้งหมดล้วนมีที่มาจากสถานการณ์ในครอบครัว ตั้งแต่ เรื่องความขัดสน ด้อยโอกาส การขาดแคลนปัจจัยจำเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต ทั้ง อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงความรักความอบอุ่นในครอบครัว ปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น


“กิจกรรมสืบค้นเด็กเปราะบางนี้ เราใช้ลูกโป่งเป็นสัญลักษณ์แทนเด็กเปราะบางที่มีอยู่อย่างมากมายในชุมชน โดยเราจะให้แกนนำเยาวชนช่วยกันคิดและเขียนถึงลักษณะของเด็กที่เปราะบางในความคิดของเยาวชน เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักให้เกิดร่วมกัน และร่วมกันหาวิธีในการปกป้อง ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ร่วมกันกับกลุ่มเยาวชน ” ธิติพันธุ์ ขัตตะละ เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการฯอมก๋อย ฉายภาพวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้


ลูกโป่งหลากสี หลายลูก ที่ถูกเป่าขึ้นมา คือ การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ลูกโป่งแทนเด็กที่เปราะบางที่มีโอกาสที่จะถูกกระทำความรุนแรงมากกว่าเด็กทั่วไป ซึ่งเขาเหล่านี้ต้องได้รับความสนใจและการดูแลเป็นพิเศษ วันนี้น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 51 คน ได้ช่วยกันระดมความคิดเห็น ในประเด็น “ใครคือเด็กเปราะบางในชุมชนของฉัน” นี้คือส่วนหนึ่งของความคิดเห็น เด็กเปราะบางคือ เด็กที่ครอบครัวยากจน เด็กขาดความรัก ความอบอุ่น ไม่มีพ่อแม่ ป่วยหรือพิการ รวมไปถึงเด็กที่คบเพื่อนและอยู่ในสังคมที่ไม่ดี ติดยาเสพติดและติดเกม

เด็กเปรียบเสมือนอนาคต เด็กมีสิทธิ์ที่จะฝันว่าเมื่อโตขึ้นอยากเป็นอะไร แต่ความรุนแรงที่พวกเขาได้รับทำให้ความฝันต้องจบไป ตัวแทนเยาวชนกลุ่ม “ฮ๊อยย๊ะ” เผยเป้าหมายในอนาคตของตัวเองและเพื่อน ๆ ให้ฟังว่า “เพื่อนในกลุ่มมีเป้าหมายในอาชีพหลากหลายค่ะ บางคนอยากเป็นหมอ ตำรวจ ครู และ ทหาร ส่วนหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะ” เช่นเดียวกับ ตัวแทนเยาวชนกลุ่ม “เอ๋อ” เล่าภาพชุมชนในอุดมคติให้เราฟังว่า “ชุมชนในฝันของหนู ต้องเป็นชุมชนที่สะอาด สามัคคี มีคนดี ไม่มียาเสพติดและความรุนแรง ต้องเป็นชุมชนที่ทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวก” ซึ่งเยาวชนได้สรุปร่วมกันว่า เพื่อให้ความฝันและสังคมในอุดมคติเกิดได้นั้น ทุกคนในชุมชนต้องร่วมมือกันซึ่งหมายความรวมถึงตัวเด็กและเยาวชนด้วย


โดยเมื่อวันที่ 17–18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาฯ อมก๋อย ได้ดำเนินกิจกรรม “สนับสนุนแกนนำเยาวชนในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ตามประเด็นของชุมชน” ภายใต้โครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก Positive Youth Development Plus (PYD+) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะชีวิตเชิงประยุกต์ ให้เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตามศักยภาพให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจและมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและปลอดภัย และเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเยาวชนในพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ด้วยรูปแบบการดำเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ผ่านการบรรยาย การระดมความคิดเห็น การเปิดเวทีและโอกาสให้เยาวชนร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ทำให้เนื้อหาการอบรม เป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจ เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาและสาเหตุผ่านกระบวนการ Spider diagrams ทั้งร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา


น้องแพรวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง เล่าให้เราฟังว่า “ในชุมชนของเราปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและต่อเด็กๆ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านแม่อ่างขางและมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้สนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนได้ฝึกทักษะการประกอบอาชีพและเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน การทำขนมเป็นสิ่งที่พวกเราสนใจ ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ก็ได้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทำขนม ที่ผ่านมาหนูได้ฝึกทำขนมหลายชนิดค่ะ เช่น คุกกี้ เค้กและวุ้น โดยหลังจากผลิตแล้วเราก็ได้นำมาจำหน่ายในโรงเรียนให้เพื่อน ครู หรือ แขกที่เข้ามาเยี่ยมเยียน และ หากมีการประชุมหรือจัดกิจกรรมเช่นวันนี้ เราก็ได้นำขนมของเรามาจำหน่าย” น้องจ๋า อีกหนึ่งเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ ยังได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “วันนี้หนูดีใจมากค่ะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ เข้าใจ ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาเยาวชน หนูจะนำประสบการณ์ที่ได้รับไปบอกต่อเพื่อนและน้อง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด การคบเพื่อน การใช้ความรุนแรง และเราจะร่วมกันดูแลเพื่อน ๆ น้อง ๆ ในชุมชนของเรา”


การเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีพลังเข้มแข็งและสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมจะส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กได้ โดยใน 2 วันนี้ เรายังได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธร อำเภออมก๋อย และ สำนักงานสาธารณะสุข อำเภออมก๋อย ที่มาร่วมกันเป็นวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตให้กับกลุ่มเยาวชนด้วย ทุกท่านคือส่วนสำคัญที่จะยุติปัญหาและความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบโดยเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้