หน้าหลัก

3 มีนาคม 2564

เติมรอยยิ้ม ให้น้องอิ่มท้องอย่างยั่งยืน “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเด็กในโรงเรียน” (Read in English)


สำหรับคนใช้ชีวิตในเมืองแล้วเราอาจนึกภาพไม่ออก ว่าปัญหาการขาดแคลนอาหารของเด็กยากไร้ที่อยู่ห่างไกลความเจริญนั้นหนักหนาสาหัสเเค่ไหน ส่วนใหญ่สำหรับครอบครัวที่ยากไร้เด็กๆ ก็กินข้าวกับเกลือ หรือน้ำพริกคลุกข้าวเท่านั้น ปัจจุบันยังคงมีเด็กอีกจำนวนมาก ที่ได้รับอาหาร ไม่เพียงพอ ไม่ครบ 5 หมู่ ทำให้พัฒนาการด้านต่างๆ ลดถอยลงและเติบโตมาอย่างไม่มีคุณภาพ


มูลนิธิศุภนิมิตฯ เล็งเห็นปัญหาเรื่องดังกล่าว และดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ให้ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ และมีอาหารเพียงพอ เพื่อให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้าน


และสำหรับ โรงเรียนบ้านแพะ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ คืออีกหนึ่งโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินการ ด้วยเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณในการบริหารจัดการค่าอาหารกลางวันมีไม่เพียงพอ และครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยม นักเรียนต้องนำอาหารมาเอง แต่ด้วยสภาพครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วย


วันนี้มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนิน “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเด็กในโรงเรียน” จากการสนับสนุนของกองทุน “Yamazaki” ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือนเห็ดนางฟ้าพร้อมก้อนเชื้อเห็ด 1,000 ก้อน พันธุ์มะนาวพร้อมวงบ่อ พันธุ์พืชสมุนไพร อุปกรณ์การทำการเกษตร และ พันธุ์ปลานิลอีกจำนวน 10,000 ตัว พร้อมอาหารปลา ซึ่งนอกจากจะสามารถใช้เป็นอาหารสำหรับนักเรียนได้แล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างรายได้หมุนเวียนในโครงการอาหารกลางวันได้อีกด้วย


น้องมะปราง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่าให้เราฟังว่า “หนูและเพื่อน ๆ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลหลักในกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าค่ะ ในทุกๆ วัน หนูและเพื่อน ๆ จะมีหน้าที่ในการเก็บดอกเห็ดและรดน้ำเห็ด ซึ่งจะต้องทำทุกเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ และ ตอนเย็นหลังจากเลิกเรียน หากโตขึ้นหนูก็อยากไปประกอบอาชีพของตนเองค่ะ การทำกิจกรรมนี้ช่วยให้หนู และเพื่อน ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ วิธีการเพาะและดูแลเห็ดนางฟ้า รวมไปถึงวิธีการจำหน่าย โดยหนู และเพื่อนๆ มองว่ากิจกรรมแบบนี้ยังเป็นการลดความเครียดจากการเรียนได้ด้วยนะค่ะ”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ครูกนกภรณ์ ครูผู้ดูแลโครงการฯ ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราว่า “กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผ่านทางมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงและพึ่งตนเองได้ ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกจากนั้นแล้วการจัดการผลผลิตที่ได้ เราก็มีการจัดการ 2 รูปแบบ คือ การใช้ผลผลิตในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก และ การจำหน่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนเพื่อก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในโครงการอาหารกลางวันให้ยั่งยืนต่อไป”


ทั้งนี้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเด็กในโรงเรียน เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้ความช่วยเหลือเด็ก และครอบครัวยากไร้ ผ่านการดำเนิน “โครงการความร่วมมือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” และยังมีโครงการพิเศษอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน