หน้าหลัก

31 มีนาคม 2564

ผนึกกำลังความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย (Read in English)


ดร.วิมลรัตน์ สีสัน ผู้ประสานงานพันธกิจภาคสนาม ภาคเหนือ-กลาง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (ตัวแทนรับมอบจากผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน (MOU) ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรด้านเด็กและเยาวชนภาคเอกชน จังหวัดเชียงราย 11 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation) , สถานสงเคราะห์เด็กโครงการรักษ์เด็ก (ADRA Thailand) , มูลนิธิครอบครัวพร้อมรักษ์ , สถานสงเคราะห์คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ เชียงราย , สถานสงเคราะห์เด็กบ้านดอยแด่น้อง , สหกรณ์การเกษตรลุ่มน้ำแม่คำ จำกัด , มูลนิธิเดสทินี่เรสคิว (Destiny Rescue Foundation) , หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย , มูลนิธิพัฒนาลุ่มน้ำแม่คำ , มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) และ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision) ณ ห้องประชุมม่อนแสนใจ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564


การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันดังนี้
1. สร้างกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายร่วมกัน ทั้งด้านการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ฟื้นฟู เยียวยา การให้การคุ้มครองสวัสดิภาพ การจัดบริการสวัสดิทางสังคมที่เหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมในเด็กและเยาวชน ผ่านกลไกคณะทำงานของศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในระดับตำบล และกลไกสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. สร้างการบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานระหว่างองค์กรด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย บนพื้นฐานตามกรอบอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรได้อย่างยั่งยืน
4. ยกระดับและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงานของจังหวัดเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ค.ศ. 2021-2023 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ข้อ 2 เด็กหญิงและเด็กชายได้รับการปกป้องคุ้มครอง ในรูปแบบโครงการปกป้องคุ้มครองเด็ก Child Protection และ ข้อ 3 เยาวชนอายุ 13-18 ปี มีต้นทุนและทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบโครงการพัฒนาชีวิตเยาวชน Youth Development (YOUTH+) นึ้คือส่วนหนึ่งของพันธกิจที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ยากไร้และเปราะบาง ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบาก เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน