หน้าหลัก

24 มีนาคม 2564

เรื่องเล่นที่ไม่ใช่เล่นๆ เวทีเสวนาโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดภัย: พื้นที่เล่น 3 วัย (Read in English)


“การเลี้ยงเด็กให้ดี คือ การเลี้ยงเด็กให้มีความสุข” แนวคิดการเลี้ยงเด็กที่เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ มาจากความสุขในวัยเด็ก การเล่นเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพและสุขภาวะของเด็ก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมจินตนาการ ความมั่นใจในตนเอง ตลอดจนพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สำหรับผู้ใหญ่ การเล่นหรือทำกิจกรรมที่สนุกสนานเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และยังช่วยรักษาสมรรถภาพ ทางด้านร่างกาย ทักษะความจำ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและทักษะการเข้าสังคมไม่ให้เสื่อมสภาพของผู้สูงวัยอีกด้วย


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดการประชุมการเสวนาแลกเปลี่ยน โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดภัย : พื้นที่เล่น 3 วัย โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) , องค์การเฮล์พเอจอินเตอร์เนชันแนล , สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล , คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ,สถาบันรามจิตติ , ทีมกล้าก้าว , ตัวแทนแกนนำเยาวชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


คุณโชติพัชร์ สมบุญตนนท์ ผู้ชำนาญการพิเศษด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เล่าที่มาของการดำเนินโครงการว่า “โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดภัย พื้นที่เล่น 3 วัยที่เราจัดการเสวนาในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากโครงการสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 โดยในปี 2563 ทีผ่านมาเราได้มีการทำ MOU ร่วมกับ OKMD เพื่อร่วมกันพัฒนาสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติในมิติต่างๆและร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เพื่อพัฒนาคู่มือและงานวิจัยการจัดกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนรากฐานการพัฒนาสมอง EF จนมาถึงปี 2564 นี้มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้มีแนวคิดในการพัฒนาโครงการฯ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา ในการพัฒนาโครงการพื้นทีเล่น 3 วัย คือ เป็นพื้นที่เล่นสำหรับทุกวัยทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งมาจากสถานการณ์ปัญหาที่พบ อาทิ พัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่สงสัยล่าช้าอยู่ที่ร้อยละ 26.7 ซึ่งมีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ หรือปัญหาผู้ปกครองโดยเฉพาะพ่อที่พบว่ามีจำนวนถึงร้อยละ 67 ที่ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมเพื่อลูกและร้อยละ 73 ของเด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ มีผู้ดูแลหลักเป็นปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมการเลี้ยงดูและพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กให้เป็นไปตามวัย”


โดยการจัดประชุมการเสวนาแลกเปลี่ยน โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดภัย : พื้นที่เล่น 3 วัย ในครั้งนี้ผู้ร่วมเสวนาร่วมกันใน 2 ประเด็น
1. การพัฒนาพื้นที่เล่น 3 วัย ควรมีรูปแบบอย่างไร
2. การพัฒนาพื้นที่เล่น 3 วัย ให้เกิดความยั่งยืนจะทำได้อย่างไร


โดย ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ให้ข้อมูลในเวทีเสวนาว่า “สิ่งที่เด็กปฐมวัยต้องพัฒนามี 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนา 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา พัฒนาการทางด้านตัวตน และพัฒนาการทักษะสมอง EF ” เช่นเดียวกับ ทีมกล้าก้าว ที่ให้ทัศนะว่า “Playspace เป็นสถานที่ที่สร้าง Inspire สร้างการจดจำจนโต ส่งผลต่ออิทธิพลในชีวิต เป็นสถานที่ที่มีการออกแบบการเล่นแบบมีเป้าหมาย โดยชุมชนเป็นผู้ออกแบบและมีส่วนร่วม เป็นที่ที่เด็กจะได้รับประสบการณ์ตรง เป็นที่ที่เด็กได้แสดงความคิดและตัวตนของเขาออกมา” ซึ่งสอดคล้องกับ ตัวแทนแกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ ที่ต้องการให้มีพื้นที่ที่สามารถดึงดูดวัยรุ่นให้เข้ามาทำกิจกรรมที่เขาสนใจ เช่น การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ดนตรี และ เป็นสถานที่นั่งทำงานได้ สามารถพักผ่อนคลายความเครียด จากการเรียนและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“สำหรับการออกแบบพื้นที่สำหรับผู้สูงวัย” คุณธนาภา อุครานันท์ เจ้าหน้าที่ด้านการจัดหาแหล่งทุน องค์การเฮล์พเอจอินเตอร์เนชันแนล ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานกับผู้สูงวัยแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “ผู้สูงวัยมีเงื่อนไขสภาพร่างกายที่ต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ ความปลอดภัย การออกแบบพื้นที่ให้ใช้งานง่าย การออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมกับคนพิการหรือคนสูงวัย และ ควรมีการจัดสรรอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ”


เวทีเสวนาในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-6 ปี เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาต้นแบบพื้นที่เล่นส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจของเด็กและเยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สูงอายุ ให้เป็นพื้นที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งด้านองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อสร้างพื้นที่เล่นของชุมชนต่อไป