หน้าหลัก

25 กุมภาพันธ์ 2564

ตัวแทนเยาวชนจาก COMMIT National Thailand Youth Forum นําเสนอความคิดเห็นเพื่อยุติปัญหาการค้ามนุษย์บนเวทีการประชุมระดับนานาชาติ (Read in English)


การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 14 (Senior Officials Meeting: SOM) ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking: COMMIT) จัดโดยรัฐบาลเวียดนามในลักษณะการประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้รับความสนใจจากภาคส่วนจาก นานาประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่อาวุโสจากภาครัฐ ภาค ประชาสังคม และตัวแทนเยาวชนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม จีน ไทย กัมพูชา ลาว และ เมียนมา


ตัวแทนเยาวชนประเทศไทย 2 คน นางสาว นิอัสวาณี และ นางสาว มนปริยา และตัวแทนภาคประชาสังคมไทย 2 ท่าน นายภาคภูมิ แสวงคํา และนาง Nan San May Khine พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้ง ที่ 14 ผ่านระบบออนไลน์ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยตัวแทนเยาวชนทั้ง 2 คนร่วมเสนอความคิดเห็นจากการระดมความคิดในกลุ่มตัวแทนเยาวชนไทยเมื่อวันที่ 16-19 ตุลาคม 2563 ในงาน COMMIT National Thailand Youth and CSO Forums ซึ่งจัดโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ Winrock International ภายใต้โครงการ USAID Thailand CTIP ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โดยระบุว่ารัฐบาลของทุก ประเทศควรเอื้อให้เกิดการผสานความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวระหว่าง ภาคประชาสังคมและเยาวชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ให้กับเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์ นอกจากนั้นยังเสนอให้มีการติดตามและประเมินผล กระบวนการจัดหาแรงงานข้ามชาติและสภาพแวดล้อมการทํางาน ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ


Full Photo


ส่วนข้อแนะนําจากตัวแทนภาคประชาสังคมไทยนั้น เน้นที่กลไกการส่งเคสระหว่างประเทศ ประเด็นการจัดการแรงงานในสถานการณ์ โควิด-19 และข้อตกลง Global Compact for Migration (GCM) โดย ตัวแทนกลุ่มนี้ได้แนะนําให้มีการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับ นิยามของคําว่า ‘การค้ามนุษย์’ และ ‘การบังคับใช้แรงงาน’ และยัง ได้แนะนําให้มีการจัดทําแนวทางมาตรฐานร่วมกันระดับสากลเพื่อใช้ ในการระบุ ‘ผู้ตกเป็นเหยื่อ’ ในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมท้ังสนับสนุน ให้กลุ่มประเทศสมาชิกใน COMMIT ร่วมลงนามให้สัตยาบันเพื่อจัดทําอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการค้ามนุษย์และการ บังคับใช้แรงงาน ตัวแทนกลุ่มนั้นยังแนะนําเพิ่มเติมว่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้มีความจําเป็นต้อง มีกลไกการระบุตัวผู้ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์อย่างเหมาะสม โดย กระบวนการทํางานของ COMMIT ควรดําเนินไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ GCM ซึ่งข้อแนะนําดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็น อย่างดีจากที่ประชุม รัฐบาลเมียนมาในฐานะผู้นําการพูดคุยในประเด็นนี้สนับสนุนให้ตัวแทนเยาวชนไทยและรัฐบาลของนานา ประเทศนําข้อแนะนําดังกล่าวไปดําเนินการเพื่อร่วมกันต่อต้านการค้ามนุษย์ต่อไป