นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

×

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านในการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ www.worldvision.or.th และ application ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Personal Information) ที่รายละเอียด ดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ โครงการต่างๆ และช่องทางการช่วยเหลือมูลนิธิฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่มูลนิธิฯ มูลนิธิฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อสังคม online ต่างๆ ของมูลนิธิฯ เช่น Facebook, LINE, Instagram, Youtube ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมครอบคลุมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชม การดูหน้าเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการเครือข่ายและการเข้าเยี่ยมชมทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบัตรเครดิต เบอร์โทรศัพท์หรือโทรสาร อีเมลล์ รหัสประจำตัว facebook, LINE ID หรือ application อื่นๆ รวมถึงลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวผู้บริจาคของท่านต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตามที่ได้ระบุไว้ และได้รับการอนุญาตตามกฏหมายเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเงินบริจาคตามที่ท่านให้การอนุญาตและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่าน มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ เว็บไซต์ facebook, LINE, Instagram, Youtube หรือ application บนมือถือ หรือช่องทางอื่นใดของมูลนิธิฯ เช่น การทำธุรกรรมแบบ online การสมัครรับจดหมายข่าว การร้องขอข้อมูลการบริจาค และแบบฟอร์มการบริจาค หรือแบบฟอร์มการให้ข้อมูลต่างๆ เมื่อท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล มูลนิธิฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ทั้งนี้รวมถึงเมื่อผู้บริจาคได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์มายังมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ จะเก็บเนื้อหา ที่อยู่ และการโต้ตอบในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ของผู้บริจาคไว้เป็นความลับเช่นกัน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสาร ให้บริการข้อมูลรายงาน ประชาสัมพันธ์ ระดมทุน หรือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของมูลนิธิฯ เท่านั้น โดยมูลนิธิฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ มูลนิธิฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปแสวงหาประโยชน์อื่นหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น ในกรณีที่ มูลนิธิฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งใบเสร็จ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กระบวนการวิจัย และการวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ มูลนิธิฯ เป็นต้น มูลนิธิฯ จะได้กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการรับทราบและยอมรับการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการตามที่มูลนิธิฯ ได้มีการระบุไว้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ใดๆ จากมูลนิธิฯ และสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกสิทธิ์การอนุญาตเก็บข้อมูล โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียด แสดงความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ มูลนิธิฯ ได้ทราบ ผ่านช่องทางบนเว็บไซด์ของมูลนิธิฯ ซึ่งอยู่ในส่วนของข้อมูลสมาชิก

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มูลนิธิฯ ได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต โดยมูลนิธิฯ จะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวม เช่น การใช้มาตรการเรื่องความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเตอร์เน็ตหรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผล และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึง โดยจำกัดสิทธิบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีมูลนิธิฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อส่งข้อมูลการบริจาคให้แก่ธนาคารในการอนุญาตให้ตัดบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารเพื่อทำการหักเงินบริจาค รวมทั้งการจัดส่งเอกสารที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น มูลนิธิฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการจัดทำข้อตกลงตามนโยบายความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลกับหน่วยงานผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องที่จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

มูลนิธิฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อให้ท่านรับทราบถึงนโยบายที่มูลนิธิฯ ได้ถือปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บและดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และจะไม่มีการนำไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการให้สิทธิ์ที่ได้มีการอนุญาตไว้ โปรดติดต่อมูลนิธิฯ ที่โทร. 02-022-9200 ถึง 2 หรือ Line:@worldvision-thai หรือ privacy@worldvision.or.th

ข่าวสารและกิจกรรม

ประจำปี 2564   |   ประจำปี 2563


เดือนธันวาคม2563


ฟื้นฟูรอยยิ้มเด็กและครอบครัว ‘บ้านสันติสุข’

วันนี้แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในบ้านเราจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ...

>อ่านเพิ่มเติม

แบ่งปันความสุข โครงการค่ายอาสาพัฒนา “พี่ให้น้อง”

“มันเป็นโอกาสของการแลกเปลี่ยนความสุขกันค่ะ น้องๆ ก็ให้ความสุขกับเรา ...

>อ่านเพิ่มเติม

สิทธิเด็กในสภาพแวดล้อมดิจิทัล ปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธว่าสื่อดิจิทัลหรือสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีบทบาท

ชีวิตของผู้คนทั้งโลก ขณะเดียวกันการเชื่อมต่อถึงกันที่ง่ายและมากขึ้นในโลกออนไลน์ ...

>อ่านเพิ่มเติม

วิศวกรสังคม” พลังเยาวชน Youth+ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของยุคสมัย จากศตวรรษที่ 20

มาสู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ก่อให้เกิดโอกาส ภัยคุกคาม เงื่อนไขและข้อจำกัดใหม่ๆ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤศจิกายน2563


‘ยูนิลีเวอร์’ปรุงมื้อเช้าเติมรอยยิ้มเพื่อเด็กมีพัฒนาการเติบโตสมวัย

ด้วยเล็งเห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กๆ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ...

>อ่านเพิ่มเติม

ฟื้นฟูรอยยิ้ม สร้างความหวัง “น้องต้นอ้อ”

ต้นไม้น้อยๆ ที่จะเติบโตไปเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ต้องการการดูเเลประคับประคองให้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ไปให้ได้ เช่นเดียวกับ ‘น้องต้นอ้อ’ ...

>อ่านเพิ่มเติม

อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว – ฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลังการรับมือกับการระบาดของโควิด-19

นอกจากคนไทยทุกคน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้นำชุมชน จิตอาสาต่างๆ ที่เป็นฮีโร่ปกป้องประเทศ ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนตุลาคม 2563


‘ฟู้ดแพนด้า’ ร่วมส่งความสุขเติมรอยยิ้มให้เด็กและครอบครัวยากไร้

บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสั่งและจัดส่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน...

>อ่านเพิ่มเติม

ครูพี่แอน’ มอบความรู้นำรายได้ช่วยส่งน้องจบ ป.ตรี

คุณวรินธร เอื้อวศินธร หรือครูพี่แอน กรรมการผู้บริหาร บริษัท เลิร์นโอเวท จำกัด ...

>อ่านเพิ่มเติม

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ กับรางวัล ‘เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ’ ประจำปี 2563

ช่วงสายของวันกลางสัปดาห์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ขณะที่กำลังเรียนวิชาชีววิทยา ...

>อ่านเพิ่มเติม

‘คาโอ’ มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัยของเด็ก

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล ( ประเทศไทย ) จำกัด โดย คุณพัณณิตา สุทธิสวาสดิ์ Manager of ESG Promotion / Corporate Communications ...

>อ่านเพิ่มเติม

รอยยิ้ม’ ของเด็กและครอบครัวที่ก่อเกิดพร้อม ‘ความหวัง’ ท่ามกลางวิกฤต COVID-19

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย แม้กระทั่งวิถีการดำเนินชีวิต ไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงตัวเล็กๆ ใส่แว่นกลมโต ผมบ๊อบ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนกันยายน 2563


‘ครูแต’ บนเส้นทางฝัน เพื่อเด็กไทยอ่านออกเขียนได้

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย แม้กระทั่งวิถีการดำเนินชีวิต ไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงตัวเล็กๆ ใส่แว่นกลมโต ผมบ๊อบ...

>อ่านเพิ่มเติม

เตรียมพร้อมเด็กๆ สู่โลกกว้าง อบรมทักษะชีวิตที่จำเป็น

เรากำลังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า มีสิ่งเร้าใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และปัญหาต่างๆ ในสังคมที่รายล้อมเด็กๆ อยู่มากมาย...

>อ่านเพิ่มเติม

บีจีวายฯ’ ร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้

บริษัท บีจีวาย แอนด์ ทีเอฟดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (BGY & TFD Properties Co., Ltd) โดย คุณพรทิพย์ งามระเบียบ ...

>อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศุภนิมิตฯ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ...

>อ่านเพิ่มเติม

‘บาจา’ ร่วมฟื้นฟูชีวิตเด็กและครอบครัวยากไร้จากผลกระทบโควิด-19

บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้ารายใหญ่ของโลก ภายใต้แบรนด์ ‘บาจา’ โดย Mr Uttam Kumar, Country Manager...

>อ่านเพิ่มเติม

สื่อสารความเสี่ยง COVID-19 - การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติเป็นนิสัย

รอยยิ้มผุดพรายขึ้นบนใบหน้าเด็กๆ ขณะที่กรูกันมาต้อนรับแขกคุ้นตาผู้มาเยือนพร้อมกับเสียงเรียกด้วยภาษาเมียนมาที่พอจะฟังออกได้แค่ชื่อว่า ‘Nay Lin’ หรือ ‘เนลิน’...

>อ่านเพิ่มเติม

เติมชีวิต แต้มรอยยิ้ม ต่อความฝันของ ‘น้องตี๋’

เพราะมีต้นทุนชีวิตไม่เท่าคนอื่น จึงต้องใช้ความพยายาม ใช้ความอดทน และจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อนำทางชีวิตไปข้างหน้า และเมื่อ ‘น้องตี๋’ ได้รับน้ำใจจากผู้อุปการะ...

>อ่านเพิ่มเติม

‘มูลนิธิศุภนิมิตฯ’ มอบคอมพิวเตอร์เพิ่มโอกาสการเรียนรู้

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย ดร.พีร เดชวิลัย ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 10 เครื่อง เพื่อสนับสนุน...

>อ่านเพิ่มเติม

ชุ่มชื่นทุกหัวใจ...เติมน้ำ เติมรอยยิ้ม เติมความหวัง

เพราะน้ำคือชีวิต...คือความอุดมสมบูรณ์ และความหวัง ของเด็กๆ และชุมชน วันนี้ทุกคนที่ ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ได้อิ่มเอมใจ กับภาพที่ปรากฏตรงหน้า คือแหล่งน้ำ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม 2563


มูลนิธิศุภนิมิตฯ สวมเกราะป้องกัน COVID-19 ประชากรข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วันดีเดย์ที่ประเทศไทยอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา กลับเข้ามาเป็นแรงงาน...

>อ่านเพิ่มเติม

‘เอสซีจี แพคเกจจิ้ง’ มอบโต๊ะ 3 in 1 เสริมการเรียนรู้และสุขลักษณะที่ดีให้เด็กยากไร้

“เย้ เย้ เย้” เสียงของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะขาม กว่า 80 คน แสดงถึงความดีใจและความสนุกสนานจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประกอบ ‘โต๊ะ 3 in 1...

>อ่านเพิ่มเติม

ร่วมใจสู้ COVID-19 ปฎิบัติการค้นหาเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงแรงงานข้ามชาติ

“แม้จะไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยมามากกว่า 1 เดือนแล้วก็ตาม ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ...

>อ่านเพิ่มเติม

“เย้ เย้ เย้” เปิดภาคเรียนทั่วไทย หัวใจดวงน้อยได้ยิ้มสดใส

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เด็กๆ และครอบครัวต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น การเปิดเรียนเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนอันสดใส...

>อ่านเพิ่มเติม

ปกป้องเด็กให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติท่ามกลางการระบาดของโควิด-19

เพราะ COVID-19 จะยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนไปอีกนาน เพื่อให้เด็กใน โครงการอุปการะเด็ก ...

>อ่านเพิ่มเติม

ความหวังและความรื่นรมย์ของพี่น้องแรงงานข้ามชาติ ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19

ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก ใบหน้าที่ปนทุกข์มาเป็นเวลานานกับการเผชิญโชคชะตาที่เลี่ยงไม่ได้ ในสถานที่ไกลบ้านเช่นนี้...

>อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสู้ “ภัยแล้ง” เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข

“เสี่ยงปลูกข้าวแบบเดาใจฟ้า ก็แล้วแต่เทวดาท่านจะเมตตาหรือไม่” เป็นประโยคที่ถูกดัดแปลงมาจากบทเพลงดังในอดีต “เดาใจฟ้า” ของ คุณไมค์ ภิรมย์พร ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนกรกฎาคม 2563


‘Hunton’ มอบอุปกรณ์ไอทีสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิศุภนิมิตฯ

คุณสุวิมล แซ่เอี๊ยบ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นตัวแทน บริษัท Hunton Andrews Kurth (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย มอบอุปกรณ์ไอที...

>อ่านเพิ่มเติม

‘เคทีซี’ เป็นสื่อกลางสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เด็กและครอบครัวยากไร้

คุณสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต ‘เคทีซี’ หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจากการเป็นสื่อกลางการบริจาค...

>อ่านเพิ่มเติม

‘‘For love…For hope’ ด้วยความรัก ความห่วงใย จากใจที่หวังดี

ช่วงสายวันปลายสัปดาห์ของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บรรยากาศในพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาฯ แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ...

>อ่านเพิ่มเติม

‘PASAYA’ ร่วมช่วยเหลือเด็กและครอบครัวยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นสำหรับตกแต่งบ้าน และเครื่องแต่งกายจากผ้าทอลายในตัว ภายใต้แบรนด์ PASAYA ...

>อ่านเพิ่มเติม

“อะ อา อะ อา” เสียงเพลงฝึกภาษา ท่าทางเพื่อการจดจำ

“อะ อา อะ อา...อะ นั้นมีเสียงสั้น อา นั้นมีเสียงยาว หนู หนู รู้หรือเปล่า อะและอาเขียนไว้ข้างหลัง” หลายคนที่ได้ยินเพลงนี้เป็นครั้งแรก อาจเข้าใจและแอบอมยิ้ม...

>อ่านเพิ่มเติม

‘สำนักข่าวหุ้นอินไซด์’ มอบเงินสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ

คุณประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ บรรณาธิการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจการนำเสนอข่าวสารข้อมูล...

>อ่านเพิ่มเติม

‘แฟนคลับจางดงยุน’ มอบเงินสนับสนุนกองทุน ‘แสนอิ่ม’

คุณทิพย์นลิน เหมืองหม้อ ตัวแทนแฟนคลับของจางดงยุนในประเทศไทย มอบเงิน จำนวน 8,000 บาท ซึ่งเหล่าแฟนคลับของจางดงยุนในประเทศไทย ได้ร่วมกันบริจาค...

>อ่านเพิ่มเติม

‘บมจ.พรีบิลท์’ ร่วมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้เด็กยากไร้

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิเชียร ศรีสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทน มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน...

>อ่านเพิ่มเติม

‘iTWiST’ มอบน้ำใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากไร้

คุณเอก พุทธาโกฐิรัตน์ และคุณจักรภพ ทวยเจริญ Co-Founder & CEO บริษัท ไอทวิสท จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อให้ทุกธุรกิจสามารถสื่อสารผ่าน SMS...

>อ่านเพิ่มเติม

พัฒนา ‘อาสาสมัครการศึกษา’ เพื่อเตรียมน้องกลับสู่โรงเรียน

“หนูไม่ได้ไปโรงเรียน หนูไม่ได้เจอเพื่อนๆ หนูต้องอยู่ที่บ้าน เพราะพวกเราต้องป้องกันตนเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19” เสียงสะท้อนจากเด็กนักเรียน...

>อ่านเพิ่มเติม

น้ำใจและความห่วงใยยังคงไหลรินสู่เด็กและครอบครัวยากไร้

ข้าวสาร 2 กระสอบ ปลากระป๋อง 2 แพ็ค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2 กล่อง น้ำมันพืช 2 ขวด ไข่ไก่ 4 แผง อาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นอีกจำนวนหนึ่ง ฟังแล้วอาจจะเป็น...

>อ่านเพิ่มเติม

ไฟเซอร์ฯ - ศุภนิมิตฯ มอบชุดบรรเทาทุกข์ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ

แม้วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หากแต่การแพร่ระบาดที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนเป็นวงกว้าง ไม่เว้นแม้แต่แรงงาน...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน 2563


‘ไลอ้อนฯ’ มอบครีมอาบน้ำเพื่อเด็กยากไร้ใช้ดูแลความสะอาดร่างกายต้านภัยโควิด-19

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบครีมอาบน้ำ ‘โชกุบุสซึ คูล ธันเดอร์’ ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 1,325 ขวด...

>อ่านเพิ่มเติม

‘เคอรี่ฯ’ ร่วมส่งนม เสริมโภชนาการถึงมือน้องได้อิ่มท้องตอนเช้า

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ...

>อ่านเพิ่มเติม

‘เอสซีจี แพคเกจจิ้ง’ ห่วงใยสังคม มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนแผนตอบสนองโควิด-19

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP โดย คุณธนัชชา ว่องอมรนิธิ Manager - Brand Management Office ...

>อ่านเพิ่มเติม

‘เอสซีจี แพคเกจจิ้ง’ มอบโต๊ะของขวัญ 3 in 1 เพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็กยากไร้

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP โดย คุณสุชัย กอประเสริฐศรี กรรมการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ มอบ ...

>อ่านเพิ่มเติม

‘ข้าวตราไก่แจ้’ มอบข้าวสารเพื่อครอบครัวยากไร้ได้อิ่มสุขต้านภัยโควิด-19

เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนแก่งหางแมว จ.จันทบุรี ...

>อ่านเพิ่มเติม

เพราะทุกคนคือคนสำคัญ ‘โทฟุซังฯ’ ร่วมสนับสนุนนมถั่วเหลืองเพื่อเด็กยากไร้ต้านภัยโควิด-19

บริษัท โทฟุซัง จำกัด ผู้ผลิตน้ำเต้าหู้และนมถั่วเหลืองภายใต้แบรนด์ ‘TOFUSAN’ มอบนมถั่วเหลืองออร์แกนิค ยูเอชที รสออริจินัล ...

>อ่านเพิ่มเติม

‘ดัชมิลล์ฯ’ ห่วงใยสุขภาพมอบนมเพื่อเด็กยากไร้กักตัวอยู่บ้านต้านภัยโควิด-19

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โดย คุณประเสริฐ อภิเมธีธำรง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนกิจกรรม เป็นตัวแทนมอบนมยูเอชทีจากโครงการ ...

>อ่านเพิ่มเติม

เนเจอร์ไบโอเทคฯ’ มอบเงินสนับสนุนกองทุน ‘แสนอิ่ม’

คุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นพ.ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ...

>อ่านเพิ่มเติม

‘ไลอ้อนฯ’ ร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเด็กยากไร้ห่างไกลไวรัสโควิด-19

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณศรัณย์พร อสัมภินาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการแบรนด์ฟลอเร่ เป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร...

>อ่านเพิ่มเติม

ความหวังหลังรอยยิ้ม ‘เด็กหญิงสลินทิพย์’

ชีวิตที่ผ่านมา ว่ายากลำบากอยู่แล้ว เมื่อต้องมาเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยิ่งทำให้ชีวิตน้อยๆ ที่เปรียบเสมือนต้นกล้าคอยฝน อย่าง เด็กหญิงสลินทิพย์ ที่ใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังกับผู้เป็นยาย...

>อ่านเพิ่มเติม

พลังเยาวชนคิดบวก พลังฮีโร่ ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19

มีคำกล่าวที่ว่า “เยาวชนคืออนาคตของชาติ” นั้นดูจะเป็นจริง ขณะเดียวกัน “เยาวชนก็คือปัจจุบันของชาติ” ด้วยเช่นกัน เพราะการที่ประเทศจะพัฒนาได้ต้องเริ่มต้น...

>อ่านเพิ่มเติม

‘พรู วงศ์พันเลิศ’ อีกหนึ่งเยาวชนพลังฮีโร่ ตัดเย็บหน้ากากผ้าด้วยใจ เพื่อเด็กยากไร้ปลอดภัยโควิด-19

วันนี้แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ถ้าเปรียบเป็นใบหน้าของคน ก็คงเป็นใบหน้าที่เริ่มเปี่ยม...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม 2563


คาร์มาร์ทฯ’ มอบผลิตภัณฑ์เป็นสัญลักษณ์แทนความห่วงใยเพื่อเด็กยากไร้ห่างไกลโควิด-19

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางคุณภาพ มอบ...

>อ่านเพิ่มเติม

ไบโอเดอเนชฯ’ ห่วงใยเด็กๆ มอบเจลล้างมือเพื่อสุขภาพอนามัยห่างไกลโควิด-19

บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติแบรนด์ ...

>อ่านเพิ่มเติม

เอเชียอินเตอร์ไรซ์ฯ’ ร่วมดูแลคุณภาพชีวิต มอบข้าวสารเพื่อเด็กยากไร้ต้านภัยโควิด-19

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารตรา ‘เบญจรงค์’ มอบข้าวสาร ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ...

>อ่านเพิ่มเติม

เฟซเเลบส์ฯ’ มอบแอลกอฮอล์ช่วยดูแลสุขภาพอนามัยเด็กยากไร้ห่างไกลโควิด-19

บริษัท เฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือฯ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชสำอางสำหรับผิวแพ้ง่าย ...

>อ่านเพิ่มเติม

‘วันไทยอุตสาหกรรมอาหารฯ’ ร่วมต้านภัยโควิด-19 มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อเด็กและครอบครัวยากไร้กินดีมีสุข

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ ‘ยำยำ’ โดย Mr Tetsuo Suzuki ประธาน...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน 2563


‘วีเอส เคมฯ’ มอบแอลกอฮอล์เพื่อเด็กยากไร้ต้านภัยโควิด-19

บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด โดย คุณพรรณรัตน วิประกษิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออก ยี่ห้อ ...

>อ่านเพิ่มเติม

ไฮ-เทคฯ’ มอบหน้ากากอนามัยเพื่อเด็กยากไร้ต้านภัยโควิด-19

บริษัท ไฮ-เทค สุรินทร์ แอพพาเรล จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ...

>อ่านเพิ่มเติม

ใบเตย อาร์สยาม’ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อเด็กยากไร้ต้านภัยโควิด-19

คุณสุธีวัน ทวีสิน หรือใบเตย อาร์สยาม และ คุณแคทตี้-รัสรินทร์ ธนะชัยวัฒนะโภคิน หุ้นส่วนธุรกิจ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์แบรนด์ Life Saver จำนวน 1,000 ชิ้น ...

>อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอขอบคุณจากใจ ‘ไทยวาโก้’ ร่วมช่วยเหลือเด็กยากไร้ต้านภัยโควิด-19

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 2 ชั้น ที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของวาโก้ ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม 2563


เครือข่ายเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงสามปีร่วมสร้าง “มหัศจรรย์

วันนี้ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำนางรอง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ได้เปลี่ยนห้องประชุม...

>อ่านเพิ่มเติม

สวนผึ้ง “ป้องกันเด็กจมน้ำ”

ด.ญ.ณัฐพร ยิ้มแก้มปริเมื่อถูกถามถึงความรู้สึกที่ได้ร่วม กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็น “หนูได้เรียนรู้การช่วยคนจมน้ำค่ะ หนูและเพื่อนๆ ยังได้ทำกิจกรรมมากมายด้วยค่ะ ทั้งการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ...

>อ่านเพิ่มเติม

ศุภนิมิตฯ ส่งเสริมความรู้สิทธิเด็ก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ ‘ยุติความรุนแรงต่อเด็ก’

จากปัญหาความรุนแรงต่อเด็กที่ปรากฏให้เห็นมากขึ้นในสังคมไทย ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความตระหนักรู้จากพ่อแม่ ครอบครัว และสังคม เป็นเหตุให้เกิดการกระทำ...

>อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก” เติมความรักให้เต็มล้น

เพราะความรักอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการดูแลลูก โดยเฉพาะการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบปีแรก ซึ่งถือเป็นช่วง “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต...

>อ่านเพิ่มเติม

แม่ยิ้มได้ มื้อเช้าช่วย “น้องณัชพนธ์” พัฒนาการสมวัย

“อยู่ที่บ้านน้องไม่ชอบทานข้าว ไม่ดื่มนม ร้องขอกินแต่ขนมที่ไม่มีประโยชน์ แม่ทั้งหนักใจและอ่อนใจที่ลูกไม่ยอมกินข้าว และลูกตัวเล็กมาก” แม่ของน้องณัชพนธ์ ...

>อ่านเพิ่มเติม

หนีกรุงไปกับลุงโหน่ง : ไต่ดอยบ่อเกลือเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนในความอุปการะ

ทริปไต่ดอยบ่อเกลือ ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ลุงโหน่ง หรือ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนนำความรักจากผู้อุปการะ เดินทางไป...

>อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนกาแฟ และบาริสต้าผู้น่ารัก ช่วงฤดูหนาวของทุกปี

จะเป็นช่วงที่ “ดอยวาวี” คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชื่นชมความงามของดอกพญาเสือโคร่งและไร่ชาขั้นบันไดตามทิวเขา หลายคนอาจมองว่าเป็นโอกาส...

>อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารระดับสูงศุภนิมิตเยี่ยมพื้นที่ทำงานใน จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ Mrs Teresa Ferrari, Regional Leader-East Asia Region, World Vision International ...

>อ่านเพิ่มเติม

ฟ้าใหม่ของ ‘ฟ๊ะ’ หลังเกลียวคลื่นสึนามิ 15 ปี ป้าเล่าให้หนูฟังว่าแม่กับยาย

“ออกทะเลด้วยกัน แล้วโดนคลื่นสึนามิซัดเสียชีวิตทั้งคู่ ตอนนั้นหนูอายุ 6 เดือน แล้วป้าก็ดูแลหนูมาจนโตค่ะ” วรัญญา หรือ ฟ๊ะ เล่า วันนี้ ฟ๊ะ อายุ 15 ปี เรียนอยู่ชั้น...

>อ่านเพิ่มเติม

ครอบครัวอยู่ดีมีสุขของ ‘หญิง’ หลัง 15 ปีสึนามิ แม้เวลาผ่านไปแล้ว 15

ปีแต่ความทรงจำในเหตุการณ์วันเกิดคลื่นยักษ์สึนามิของ บุญให้ บุญยี่เส็ง หรือ จ๊ะนุ้ย ยังไม่ลบเลือน “ตอนเช้าฉันไปเก็บหอยมาทำกับข้าวที่ชายหา...

>อ่านเพิ่มเติม

อบรมป้องกันปัญหาท้องก่อนวัยอันควร คนที่ผมรู้จักอยู่ ม.5 เพิ่งคลอด

“ ต้องออกจากโรงเรียนครับ” ภูริเดช หรือ อาร์ม นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ และแกนนำเด็กและเยาวชนศุภนิมิต โครงการพัฒนาฯ หัวไทร ...

>อ่านเพิ่มเติม

ล่ามอาสา ‘มูลนิธิศุภนิมิตฯ ระนอง’ ป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

อาการที่บ่งชี้ว่าเรามีอาการป่วย คือมีไข้และสามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้สูงกว่า 37 องศาเซลเซียส มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ และหายใจหอบ เหนื่อย หายใจลำบากกว่า ...

>อ่านเพิ่มเติม

World Vision ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เปิดโครงการเพิ่มจำนวนการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย หรือ World Vision ร่วมกับ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข องค์กร...

>อ่านเพิ่มเติม

‘บางจากฯ’ ร่วมสนับสนุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาด ...

>อ่านเพิ่มเติม

‘บ.เรดซี๊ดฯ’ มอบเงินสนับสนุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม

เป็นอีกหนึ่งปีที่ บริษัท เรด ซี๊ด ครีเอชั่น จำกัด ได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากกิจกรรม Jingle Bells Run 2019 รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย...

>อ่านเพิ่มเติม

ไอแคป-เอพีฯ’ มอบเงินสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านราวนคร จ.สุรินทร์

บริษัท ไอแคป-เอพี (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณปัญญา พงศานรากุล President of ACI Financial Markets Association Thailand มอบเงินบริจาคจำนวน 1,051,249 บาท เพื่อ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์ 2563


‘ไมโครซอฟท์’มอบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิศุภนิมิตฯ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณสุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน...

>อ่านเพิ่มเติม

คุณครูตัวน้อยสอนเพื่อนอ่านออกเขียนได้ทันใจ World Vision เพื่อเด็กไทยอ่านออกเขียนได้

“กอ อะ – กะ, จอ อะ – จะ, ดอ อะ – ดะ, ตอ อะ – ตะ...” เสียงเด็กๆ ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง กำลังอ่านสะกดคำดังมาจาก...

>อ่านเพิ่มเติม

เยาวชนจิตอาสาป้องกันยาเสพติด

“ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดครับ” สิทธิผล หรือ โฟร์ท นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ บอกคำมั่นสัญญาของตัวเองด้วยน้ำเสียงหนักแน่น...

>อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างเด็กให้อ่านเขียนคล่อง และทักษะชีวิตดีพร้อม

เพราะการอ่านออกเขียนได้เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นรากฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เพื่อ...

>อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มทักษะอ่าน เขียน คิด ด้วยนิทาน

“พวกหนูเลือกทำนิทานเรื่องหนูน้อยกับเศรษฐีและชีสก้อนโต เพราะเราชอบที่มีคติว่าถ้าโลภมากจะทำให้เดือดร้อนค่ะ” อิศสรา หรือ นาเดีย นักเรียนชั้น ป.6...

>อ่านเพิ่มเติม

World Vision หรือมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ โดย คุรุสภา จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 “โลกก้าวไกล ...

>อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม 2563


ห้องเรียนเกษตร ในสวนผักสุขใจ โรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนในชนบท มีนักเรียนทั้งหมด 160

กว่าคน ชื่อ “โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ” อยู่ที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ...

>อ่านเพิ่มเติม

เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในโรงอาหารหลังใหม่ให้น้อง เพราะเป็นโรงเรียนเล็กๆ

ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ โรงเรียนบ้านนาเปอะ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือพัฒนาอาคารต่างๆ...

>อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มทักษะการอ่านเขียนในห้องสมุด ช่วงพักเที่ยงหลังรับประทานอาหารกลางวัน

ในโรงเรียนวัดผาสุกวาสดังสนั่นไปด้วยเสียงเด็กๆ เล่นกันอย่างสนุกสนานทั่วบริเวณ ถึงกระนั้นก็ยังมีมุมหนึ่งให้ผู้ที่ต้องการความสงบได้หลบความอึกทึกนั่นคือ...

>อ่านเพิ่มเติม

‘สุรพันธ์’ แม้กำพร้า แต่เพราะใจที่บากบั่น ก้าวสู่อนาคตที่สดใส

“ ผมใช้เวลาว่างและวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ด้วยการหารายได้เพื่อดูแลตนเอง ไม่มีโอกาสได้เล่นสนุกเหมือนอย่างเด็กๆ ทั่วไปในวัยเดียวกัน” สุรพันธ์ หรือ ชาว ...

>อ่านเพิ่มเติม

เด็กนักเรียนในความอุปการะมูลนิธิศุภนิมิตฯ คว้าแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ

ข่าวเปิดตัว “หุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์” ในอิตาลี เมื่อไม่นานนี้เป็นที่กล่าวถึงหนาหูในบ้านเรา หลายคนบอกว่านี่แหละอนาคตของโลก พร้อมกับมีการตั้งคำถามว่า ...

>อ่านเพิ่มเติม

ฟลุ๊ค เยาวชนจิตอาสาบ้านน้ำเค็ม ผมค่อยๆ พัฒนาตัวเองจากสิ่งที่ได้เรียนรู้

“ในค่ายที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดให้เด็กในความอุปการะ ผมไปเกือบทุกค่ายครับ และปีที่แล้วผมได้รับเลือกเป็นตัวแทนจากโครงการฯ ตะกั่วป่าไปเข้าค่ายผู้นำ...

>อ่านเพิ่มเติม