หน้าหลัก

14 กรกฎาคม 2563

“อะ อา อะ อา” เสียงเพลงฝึกภาษา ท่าทางเพื่อการจดจำ (Read in English)


“อะ อา อะ อา...อะ นั้นมีเสียงสั้น อา นั้นมีเสียงยาว หนู หนู รู้หรือเปล่า อะและอาเขียนไว้ข้างหลัง” หลายคนที่ได้ยินเพลงนี้เป็นครั้งแรก อาจเข้าใจและแอบอมยิ้ม คิดว่าเด็กๆ นักเรียนชั้น ป.2 ที่โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อ.สองแคว จ.น่าน กำลังร้องเพลงฮิตของแรปเปอร์คนใดคนหนึ่ง


แต่ช้าก่อน...จริงๆ แล้วเด็กเหล่านี้กำลังสนุกสนานกับการเรียนวิชาภาษาไทย ด้วยเทคนิคการสอนที่คุณครูนำมาปรับใช้หลังจากมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการนำหลักสูตร “อ่านออก เขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ” ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มาใช้ในการสอน


ทั้งนี้ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย เป็นหนึ่งในหลายโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ประสบปัญหาร่วมคือ เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เนื่องจากนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธุ์ม้ง ซึ่งผู้ปกครองมักจะสื่อสารกับเด็กเป็นภาษาชาติพันธุ์เวลาอยู่ที่บ้าน ทำให้เด็กไม่ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยเท่าที่ควร


ด้วยเหตุนี้ โครงการพัฒนาฯ ถ้ำเวียงแก จ.น่าน ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านโครงการ “อ่านออก เขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ” ด้วยการสนับสนุนการศึกษาดูงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิควิธีการสอน รวมถึงสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน


“จากการได้ไปศึกษาดูงาน ครูได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ทั้งหลักสูตรการสอน การผลิตสื่อ และบทเพลงเสริมการสอน ทำให้นักเรียนสนใจเรียนวิชาภาษาไทย และมีผลการเรียนวิชาภาษาไทยผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้” คุณครูวาสนา นันทเสน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อ.สองแคว จ.น่าน สะท้อนถึงประสบการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


หลักสูตร ‘อ่านออก เขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ’ จะเน้นให้นักเรียนฝึกการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ตลอดจนเทคนิคการจำพยัญชนะและการจำสระ ซึ่งคุณครูจะใช้สัญลักษณ์มือประกอบการสอนให้นักเรียนทำตาม ในส่วนของสื่อการเรียนการสอน คุณครูจะเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นเองจากวัสดุเหลือใช้ เช่น กล่องนม ฝาขวดน้ำ กระป๋องน้ำอัดลม ฯลฯ และเมื่อนำไปใช้ในการสอน ทำให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้ และจดจำได้อย่างรวดเร็ว


นอกจากนี้ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้เด็กๆ ต้องกักตัวอยู่บ้านและโรงเรียนมีช่วงเวลาของการปิดภาคเรียนที่ยาวนานกว่าปกติ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้จัดทำ ‘สื่อบ้านแห่งการเรียนรู้’ ขึ้นภายใต้การดำเนินโครงการ ‘อ่านออก เขียนได้ ทันใจฯ’ เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้เสริมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว


ดังตัวอย่างครอบครัวของ เด็กหญิงจิรภา ที่คุณครูวาสนาและเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ ถ้ำเวียงแก ได้เดินทางมาเยี่ยมที่บ้านพร้อมมอบสื่อบ้านแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เธอได้ใช้ทบทวนบทเรียนในช่วงที่โรงเรียนยังไม่เปิดทำการเรียนการสอน


“ขอบคุณค่ะ หนูจะใช้สิ่งที่พี่ๆ ศุภนิมิต และคุณครู ให้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนค่ะ” เด็กหญิงจิรภา เอ่ยขอบคุณพร้อมคำสัญญา ก่อนที่เจ้าตัวและคุณแม่จะลองใช้สื่อบ้านแห่งการเรียนตามคำแนะนำของพี่ๆ ศุภนิมิต และคุณครู อย่างสนุกสนาน


โครงการ “อ่านออก เขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ” เป็นหนึ่งในโครงการด้านการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยเริ่มนำร่องดำเนินงานในปี 2557 ที่โรงเรียนบ้านโพนแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จากนั้นจึงได้ขยายผลสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุนิมิตฯ ที่ประสบปัญหาร่วมด้านการอ่านออก เขียนได้ ของเด็กนักเรียน


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมสนับสนุนเด็กยากไร้ให้ได้มีโอกาสด้านการศึกษา ได้ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/gc_acq20/5853.html

และ Line@: @worldvision-thai หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร: 02-022-9200