หน้าหลัก

22 พฤศจิกายน 2562

คณะผู้บริหารระดับสูงสายงานปฏิบัติการ จาก World Vision Asia Pacific ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กที่ จ.เชียงราย และ จ.สุรินทร์ (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย คือส่วนหนึ่งของ ศุภนิมิตสากล หรือ World Vision International ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรร่วมพันธกิจอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกจำนวนเกือบ 100 ประเทศ โดยทุกประเทศต่างมีพันธกิจร่วมกันในการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน โดยการหลอมรวมองค์ความรู้ของแต่ละประเทศมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่องค์กรร่วมพันธกิจสร้างการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างอนาคตที่สดใสกว่าให้แก่เด็กเปราะบางและด้อยโอกาส สำหรับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาดำเนินงานพัฒนาความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็กจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 45 ปีแล้ว


เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารอาวุโสสายงานปฏิบัติการภาคสนาม (Senior Directors of Operations) จาก World Vision Asia Pacific จำนวน 5 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละสายงาน ไม่ว่าจะเป็น สายงานการพัฒนาเพื่อนำความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สายงานการระดมทุนและเงินทุนระหว่างประเทศ สายงานบริหารการรณรงค์จิตสาธารณะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง สายงานส่งเสริมความเชื่อศรัทธาและการทำงานกับองค์กรความเชื่ออื่น และสายงานบริหารโครงการอุปการะเด็ก ซึ่งได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กในประเทศไทย


โดย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ พร้อมทีมผู้บริหาร ได้นำคณะฯ จาก World Vision Asia Pacific ทั้ง 5 ท่านลงพื้นที่การทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั้งที่ จ.เชียงราย และที่ จ.สุรินทร์


โดยที่ จ.เชียงราย ผู้บริหารจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ พร้อมด้วยคณะฯ จาก World Vision Asia Pacific ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาความอยู่ดีมีสุขที่ โครงการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กฯ แม่สรวย ชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่เด็กนักเรียน เช่น มหาลัยเล้าไก่ ตัดผม ร้านค้าสหกรณ์เทพประดิษฐ์ การปักผ้าลวดลายกลุ่มชาติพันธุ์ และชิมกาแฟสดจากร้านคลอลิตี้คอฟฟี่โดยบาริสต้าซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2-3 อีกทั้งยังได้เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น รับฟังการนำเสนอผลสำเร็จการจัดการเรียนการสอน เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานนักเรียน และชมการสาธิตการบังคับหุ่นยนต์ม้าวิ่งผลัดวิ่งเร็ว ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติรายการ “International Robotics Olympiad 2019 Bangkok Thailand” เมื่อ 20-21 กรกฏาคม 2562 รวมถึงยังได้ลงพื้นที่ติดตามการสนับสนุนอาชีพแก่ครอบครัวที่บ้านของน้องนิพนธ์ นักศึกษาในโครงการอุปการะเด็กที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพปลูกชาอัสสัมเพื่อเสริมรายได้แก่ครอบครัว และชมการแปรรูปชาอัสสัมของกลุ่มผู้ปกครองเด็กในโครงการฯ ที่ต่อยอดความรู้จากที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เริ่มต้นให้เมื่อหลายปีที่แล้ว


พร้อมกันนี้ยังได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานโครงการอื่นๆ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินการใน จ.เชียงราย ไม่ว่าจะเป็น โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR (Stop TB and AIDS through RRTTR : STAR2) และ โครงการยุติการค้ามนุษย์ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนการยุติการค้ามนุษย์ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เช่น มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (Focus) มูลนิธิแอ๊ดดร้าประเทศไทย (ADRA Thailand) เป็นต้น ทั้งนี้โดยมีหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมสะท้อนบทเรียนด้วย


ส่วนที่ จ.สุรินทร์ เป็นการลงพื้นที่เรียนรู้การทำงานที่ โครงการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กฯ สังขะ ซึ่งมีทั้งการส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย และโภชนาการแก่เด็กปฐมวัย จากการดำเนินงาน โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม การเตรียมความพร้อมด้านการอ่านออกเขียนได้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในโครงการอ่านออกเขียนได้ทันใจประทับจิต ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนาดมอญ คณะฯ จาก World Vision Asia Pacific ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจารย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินพันธกิจด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับเครือข่ายทั้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันดำเนินงานจนได้รับโล่รางวัลระดับทอง ‘ทีมผู้ก่อการดี’ งานป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ระดับประเทศ


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นอกจากการเยี่ยมชมความสำเร็จจากการดำเนินงานแล้ว คณะฯ จาก World Vision Asia Pacific ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายการทำงานเพื่อการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ สังขะ ซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอสังขะ นายก อบต.บ้านจารย์ นายก อบต.บ้านขนาดมอญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 คณะครู และเครือข่ายภาคประชาชน สะท้อนมุมมอง และบทบาทในการทำงานร่วมกันภายใต้เป้าหมายความอยู่ดีมีสุขของเด็กๆ


ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เปิดใจในโอกาสที่ได้ต้อนรับคณะฯ จาก World Vision Asia Pacific ว่า “แม้ว่าต่างชาติจะมองว่าประเทศไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยมีการจัดการและพัฒนาชุมชนได้ดีเป็นลำดับ แต่ก็ยังมีความยากลำบากในบริบทของประเทศไทยที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมาก โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน จำเป็นจะต้องใช้ความร่วมมือ ร่วมแรง และทรัพยากรอีกมากที่จะช่วยกันครับ”


ทั้งนี้ หลังจากการลงพื้นที่แล้ว คณะผู้บริหารอาวุโสสายงานปฏิบัติการภาคสนาม (Senior Directors of Operations) และผู้บริหารมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ยังได้มีการประชุมสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปถอดเป็นบทเรียนสำหรับการปรับปรุงการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรศุภนิมิต และเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดผลมากขึ้นเพื่อให้นำความอยู่ดีมีสุขให้กับเด็กที่เปราะบางที่สุด