หน้าหลัก

18 ตุลาคม 2562

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ เตรียมพร้อมโรงเรียนรับมือและจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ (Read in English)


Miss Meliza Aberin ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานปฏิบัติการภาคสนามและพัฒนาทรัพยากร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม “โครงการจัดทำแนวทางการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา” ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเบลล่า บี จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม


การประชุมโครงการจัดทำแนวทางการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา รวมถึงชุมชน เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ สามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือ เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีความปลอดภัยในชีวิต และเพิ่มความสามารถในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทั้งก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ อย่างสอดคล้องกับ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินในโรงเรียน ตลอดจนเพื่อพัฒนาให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ สามารถช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงเป็นสถานที่พักพิงชั่วคร่าวเมื่อเกิดพิบัติภัยให้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน


โดยในการประชุมดังกล่าว Miss Meliza Aberin ได้พูดถึงการทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน ภายใต้การดำเนินงาน โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัย ตามกรอบแผนงาน โครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน (ASEAN Safe School Initiative: ASSI) และกรอบมาตรฐานสากล Comprehensive School Safety ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนที่ปลอดภัย การสนับสนุนและพัฒนาทักษะในการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา และการให้ส่งเสริมความรู้ด้านการลดความเสี่ยงและการรู้รับปรับตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติ ทั้งกับเด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง รวมถึงชาวบ้านในชุมชนรอบๆ โรงเรียน การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ยังครอบคลุมไปถึงการผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง “คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ” โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ชุมชนเกิดความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติอีกด้วย


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


สำหรับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมดำเนินการกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานสำรวจความพร้อมเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศมากกว่า 20,000 โรงเรียน และได้นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์และออกแบบจัดทำเป็น (ร่าง) แนวทางการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา


มูลนิธิศุภนิมิตฯ และ สพฐ. ยังขยายผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยขยายความร่วมมือกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย องค์กรช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิรักษ์ไทย และสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัย พัฒนาหลักสูตรการอบรมออนไลน์ โครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติในโรงเรียน ขึ้น สำหรับครูในสังกัด สพฐ. บุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียน รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เข้าไปเรียนรู้กระบวนการจัดการภัยพิบัติ และการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยหลักสูตรการอบรมออนไลน์นี้ มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยธรรมชาติและการประเมินความเสี่ยง อาคารสถานที่ปลอดภัย การจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและสามารถรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติได้ ทั้งนี้หลักสูตรการอบรมออนไลน์ความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติในโรงเรียน ได้มีการเปิดให้แก่ครูและบุคลาการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ได้เข้าไปเรียนรู้แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2019 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www. thaisafeschools.com)