หน้าหลัก

28 สิงหาคม 2562

บ้านล้อมรักชวนลูกเล่น ส่งเสริมพัฒนาการของลูกตามวัย (Read in English)


“วาดวงกลมให้ดูหน่อย วาดได้ไหมครับ” เสียงแม่บอก


พอตเตอร์ บรรจงกดดินสอลากเส้นวงกลมบนกระดาษ แม้ไม่สวยเท่าแบบในมือของแม่ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าเด็กชายทำได้ นี่คือกิจกรรม “บ้านล้อมรัก ชวนลูกเล่น” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของลูกให้เติบโตสมวัย


ไม่เพียงน้องพอตเตอร์กับแม่รัตนาพร ยังมี น้องไตเติล กับแม่สุพัฒจิตร์ และเด็กๆ อีกหลายคนในละแวกบ้านที่ใช้เวลาเล่นด้วยกันที่นี่ ที่บ้านของรัตนาพรในวันเสาร์-อาทิตย์


รัตนาพร เป็นอาสาสมัครของ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเพื่อการดูแลและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึงสามปี (Go Baby Go Parenting Program) ที่เปิดบ้านให้เป็นที่ทำกิจกรรมของเครือข่ายฯ ซึ่งโครงการดีๆ นี้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นำมาทำงานประสานคู่กับการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและลดภาระงานคุณหมอในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีเวลาทำงานด้านคลินิกได้มากขึ้น และพ่อแม่ผู้ปกครองได้รับการอบรมติวเข้มความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์การเลี้ยงดูละอ่อนทารกน้อยให้มีพัฒนาการเติบโตสมวัย


นางสาวสาวิตรี โสภะ หรือ หมอแอม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ตำบลหัวเมือง คณะกรรมการเครือข่ายทำงานส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของเด็กโดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ เมืองปาน จังหวัดลำปาง พูดถึงการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตามโครงการการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงสามปีซึ่งเป็นผู้เอื้อกระบวนการส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กที่บ้านว่า “หลังจากได้ทำกระบวนการกลุ่มอบรมฯ แล้ว รัตนาพร อสม. ที่เป็นผู้ปกครองเด็กสามารถเป็นผู้เอื้อกระบวนการได้ก็เลยย้ายกิจกรรม “บ้านล้อมรัก” จากที่ รพ.สต. มาไว้ที่บ้าน ซึ่งดีกว่าเพราะใกล้และสะดวกกับเด็กๆ และผู้ปกครอง เด็กๆ ก็เล่นกันอยู่แล้วที่บ้าน แค่ใส่เครื่องมือในการเล่น เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน บัตรภาพ ภาพระบายสี เป็นการเล่นที่เกิดประโยชน์ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก”


นอกจากนี้ คุณหมอแอม ยังสะท้อนถึงโครงการการเลี้ยงดูเด็กฯ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ว่า “ลดภาระงานทางคลินิกได้เยอะเลยค่ะ คือเรื่องการติดตามพัฒนาการมันเป็นส่วนหนึ่งในงานคลินิกที่ส่วนใหญ่มันก็จะเวิร์คโหลด อยากขอบคุณสำหรับโครงการดีๆ แบบนี้ทำให้เรามีตัวช่วยมีเครื่องมือในการมาทำงานในชุมชนมากขึ้น เด็กๆ เข้าถึงมากขึ้น มีการฟังเสียงเด็ก มีการแชร์ประสบการณ์และความรู้หลายอย่างเพื่อเลี้ยงดูและตอบสนองเด็กได้เหมาะสมยิ่งขึ้น” หมอแอม พูดด้วยรอยยิ้ม


นอกจากกิจกรรมบ้านล้อมรักแล้ว คุณหมอแอม รวมถึงตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายฯ ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ ดร.เกลียวทอง เหตระกูล ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ หลายท่าน ที่ได้ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานโครงการอุปการะเด็กที่จังหวัดลำปาง


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


โอกาสเดียวกันนี้ คณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวเมืองร่วมตักอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ “เราได้รับงบสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ หลายอย่าง จัดให้มีน้ำดื่มสะอาด ที่ล้างมือและแปรงฟันพร้อมอุปกรณ์ ที่รับประทานอาหารของเด็ก อบรมครูศพด.ในการผลิตสื่อเสริมพัฒนาการเด็ก ขอบคุณครับ” มงคล ประกอบการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เล่าสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เด็กปฐมวัยในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพ อนามัย โภชนาการ และการเรียนรู้ที่เป็นไปตามเกณฑ์


นอกจากการเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวเมืองแล้ว คณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม โรงเรียนบ้านกล้วย พร้อมร่วมกันมอบปัจจัยการศึกษา หนังสือเสริมความรู้ และจักรยานให้กับนักเรียนบ้านไกลของโรงเรียนที่ไม่มีพาหนะมาเรียน และชมนิทรรศการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รวมถึงยังได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของ น้องต้นอ้อ เด็กในความอุปการะ โครงการอุปการะเด็ก พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ เมืองปาน เพื่อให้กำลังใจ และมอบรถจักรยาน หนังสือนิทานให้น้อง ที่ผ่านมาครอบครัวประสบปัญหาหลายด้าน น้องต้นอ้อได้รับการช่วยเหลือให้มีพัฒนาการเติบโตสมวัย และมีความสุขมากขึ้น