หน้าหลัก

24 กรกฎาคม 2562

กองทุนเพื่อน้องท้องอิ่ม ชุมชนร่วมใจเพื่อเสริมสุข อนามัย และโภชนาการที่ดีในเด็กปฐมวัย (Read in English)


“กองทุนเพื่อน้องท้องอิ่มเทอมนี้ได้เงินสะสม 9,974 บาทครับ เงินจำนวนนี้จะเป็นทุนสำหรับจัดเตรียมมื้อเช้าให้เด็กๆ ครับ” นายชัยยงค์ แก่นแก้ว ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ บอกเล่าความพยายามในการส่งเสริมโภชนาการที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัย


นับตั้งแต่ปี 2558 โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาดำเนินงานพัฒนาความอยู่ดีมีสุขให้กับเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ อ.ศรีรัตนะ นอกจากเด็กและครอบครัวจะได้รับความช่วยเหลือต่างๆ แล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ก็ได้รับการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมเพื่อสร้างรากฐานแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย และเด็กในช่วงวัยอื่นๆ อย่างเหมาะสมด้วย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสื่องข้าว ได้รับสนับสนุน โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย


“เด็กในพื้นที่ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการไม่ผ่านเกณฑ์ เตี้ย ซูบผอม ส่วนหนึ่งเนื่องจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง และครอบครัวเด็กมีฐานะยากจนครับ” ครูชัยยงค์เล่า “พอเด็กๆ มีปัญหาด้านโภชนาการก็จะส่งผลต่อเนื่องไปสู่การเรียนรู้ของเขาด้วยครับ ไม่มีสมาธิในการเรียน ไม่ค่อยสนใจเวลาครูสอน พอเด็กไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดีพอ เลื่อนชั้นไปเรียนในระดับอนุบาล ระดับประถม ก็เกิดผลกระทบต่อเนื่องกลายเป็นปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามมาครับ”


“โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่มทำให้เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น เด็กเรียนรู้ได้ดีกว่าเมื่อก่อน พ่อแม่เห็นว่าเด็กมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ให้ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น” ครูชัยยงค์เล่าความเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ


ควบคู่กับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดหาอาหารเช้าให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ยังได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้การจัดการอาหารสำหรับเด็กเล็ก ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และทุกคนในชุมชน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการร่วมกันส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และโภชนาการ ให้กับเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ไปพร้อมๆ กันด้วย เมื่อเด็กเล็กได้รับการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กเห็นความสำคัญและเกิดความรู้ในการดูแลเด็กอย่างเหมาะสม โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่มก็จะถอนตัวเพื่อไปดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในพื้นที่อื่นๆ ที่ยังมีปัญหาของเด็กๆ


สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสื่องข้าว ด้วยตระหนักและเห็นถึงประโยชน์ของการสนับสนุนให้เด็กได้มีอาหารเช้าที่ครบคุณค่าได้รับประทาน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสื่องข้าว และผู้ปกครองของเด็กจึงได้ตกลงกันว่าจะร่วมมือกันดำเนินการโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่มต่อไปด้วยกำลังของตนเองภายหลังจากโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่มถอนตัวเพื่อไปดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป


Full Photo

Full Photo

Full Photo


ผู้ปกครองเด็กบางคนที่ลูกๆ เป็นเด็กใน โครงการอุปการะเด็ก และได้รับสนับสนุนไก่พันธุ์ไข่ไปเลี้ยงที่บ้าน ได้เห็ดไป หรือบางบ้านที่ได้ผัก ได้ปลาไปเลี้ยง เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีแหล่งอาหารที่มั่นคงในครัวเรือน ต่างก็นำผลผลิตที่บ้านของตนมีเหลือจากบริโภคมามอบให้เป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบเป็นมื้อเช้าให้เด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางคนอาสามาเป็นแม่ครัวช่วยปรุงอาหารตามที่ครูผู้ดูแลเด็กกำหนดรายการอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเด็กในแต่ละวัน


ครูชัยยงค์ยังเสริมอีกว่า “เมื่อก่อนชาวบ้านแทบจะไม่มีอาหารกินกันในครอบครัว ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่ศุภนิมิตฯ เข้ามาทำงานในพื้นที่ มีการสนับสนุนให้ชาวบ้านได้เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้ชาวบ้านมีแหล่งอาหารในบ้าน ไม่ต้องเสียเงินซื้อ และยังมีเหลือมาแบ่งปันให้กับลูกๆ หลานๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย ดีใจมากๆ ครับที่ได้เห็นชาวบ้านมีความอยู่ดีกินดี นอกจากการแบ่งปันต่างๆ เรายังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อน้องท้องอิ่มขึ้นด้วยครับ ให้ชาวบ้าน หรือแม้แต่เด็กๆ เอาเงินมาหยอดสะสมรวมกัน วันละบาทครับ มากกว่านั้นพ่อแม่เด็กจะได้รับผลกระทบ ใครมีก็หยอด ใครไม่มีก็ไม่ต้องครับ เอาเข้ากองทุนบริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดสรรอาหารเช้าให้เด็กทุกคน”


ความร่วมมือ ความสามัคคีที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลยิ่งใหญ่สู่เด็กปฐมวัย ทำให้เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสื่องข้าวมีอัตราการเจริญเติบโตที่เป็นไปตามเกณฑ์ “ขอบคุณทุกๆ การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ มากครับ มีประโยชน์ และเป็นผลดีกับเด็กๆ มากจริงๆ ครับ” ครูชัยยงค์กล่าว