หน้าหลัก

12 เมษายน 2562

ฟังเสียงภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์เด็กอยู่ดีมีสุข (Read in English)


“มูลนิธิศุภนิมิตฯ มาสร้างสะพานพัฒนาไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น เราคุยกันในกลุ่มภาคีเครือข่ายว่าสะพานนี้เราจะร่วมกันเดินต่อทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน” นายเที่ยง ปันดี กำนันตำบลหัวเมือง ประธานเครือข่ายขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขในโครงการอุปการะเด็กพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ เมืองปาน จ.ลำปาง สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนและพูดว่า “ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก เข้ามาดูแลเด็กด้านโภชนาการ การเรียนรู้ พัฒนาการของเด็กเล็ก รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสให้อ่านออกเขียนได้ ในการปกป้องเด็ก คอยดูแลให้ความปลอดภัยเด็ก เข้าไปให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กและป้องกันการล่วงละเมิดเด็ก ส่วนครอบครัวก็อบรมส่งเสริมด้านจิตใจไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว มูลนิธิศุภนิมิตฯ ช่วยแก้ปัญหาช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น”


โครงการพัฒนาฯ เมืองปาน จังหวัดลำปาง เริ่มเข้ามาดำเนินงานพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของเด็ก เมื่อปี 2558 เมื่อแรกเริ่มดำเนินงานพบว่ามีเด็กส่วนหนึ่งที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ และพัฒนาการไม่เหมาะสมตามวัย ด้วยเหตุนี้หลากหลายรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กจึงได้ถูกได้นำมาดำเนินการที่นี่ ทั้งโครงการอุปการะเด็ก โครงการลดภาวะทุพโภชนาการเด็ก โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายดูแลเด็กและหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งโครงการรากฐานแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (Learning roots Plus) ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย เด็กก่อนวัยเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในโรงเรียน เด็กได้รับการดูแลด้วยความรักในสภาพแวดล้อมของครอบครัวและชุมชนที่ปลอดภัย


นายมงคล ประกอบการ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.หัวเมือง เล่าว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง รับเด็กอายุ 2-4 ปี มีเด็กทั้งหมด 81 คน เปิดโอกาสให้เด็กๆ ในพื้นที่สูงได้รับการเตรียมความพร้อมในช่วงปฐมวัย โดยแบ่งเป็น 3 ห้องเรียน คือ ห้อง 2 ขวบ เด็กจะได้ทานอาหารครบห้าหมู่เสริมสร้างโภชนาการที่ดี ห้อง 3 ขวบ เริ่มจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่แก่เด็ก ส่วนห้อง 4 ขวบ เริ่มจัดแผนประสบการณ์ทุกสัปดาห์และกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เพื่อส่งต่อเด็กให้โรงเรียนประถม


“เราได้รับงบสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ หลายอย่าง จัดให้มีน้ำดื่มสะอาด ที่ล้างมือและแปรงฟันพร้อมอุปกรณ์ ที่รับประทานอาหารของเด็ก อบรมครูในศพด.ในการผลิตสื่อเสริมพัฒนาการเด็ก ขอบคุณครับ”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


จากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมาสี่ปีแล้ว นายวรวิทยา มั่นแม่น เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ข้อมูลงานพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของเด็กว่าเห็นความสำเร็จในระดับหนึ่ง หลายโครงการมีความก้าวหน้า และคณะกรรมการฯ ยังมุ่งมั่นกระทำให้สำเร็จต่อไป


“ขับเคลื่อนกันมาสี่ปี ตอนนี้เรามีเครือข่ายอาสาสมัครด้านงานอนามัยแม่ และเด็กในการติดตามให้คำแนะนำองค์ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กในชุมชน เด็ก 0-5 ปี มีภาวะทุพโภชนาการลดลงและมีพัฒนาการตามช่วงวัย เด็กอายุ 7-12 ปี ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น ตลอดทั้งมีเครือข่ายคณะกรรมการดูแลเด็กในชุมชนครับ”