หน้าหลัก

9 พฤษภาคม 2562

เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนา สร้างฝายเก็บน้ำ บรรเทาแล้งให้ชุมชน (Read in English)


เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนทุกปี ด้วยอุณหภูมิอากาศที่ร้อนอบอ้าวทะลุ 40 องศาเซลเซียสของปี 2562 ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย การได้พักผ่อนเล่นน้ำคลายร้อนจึงกลายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนนิยมใฝ่หากัน โดยที่ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เยาวชนในโครงการอุปการะเด็ก ของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ โครงการพัฒนาฯ ปางมะผ้า ได้ร่วมกับผู้ปกครองและชาวบ้านช่วยกันสร้าง “ฝายเก็บน้ำ” ขึ้นที่บ้านหัวลาง ซึ่งนอกจากสามารถชะลอการไหลของน้ำในห้วยจอง ลำน้ำสายหลักในพื้นที่ เพื่อใช้ในการการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวแล้ว ยังสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนเล่นน้ำของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงแห่งใหม่ของคนถ้ำลอดได้อีกด้วย


หย่อมบ้านหัวลาง ชุมชนบ้านห้วยแห้ง ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในหลายๆ ชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่ต้นน้ำใกล้ลำน้ำห้วยจอง เป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาพื้นที่แห้งแล้ง ชาวบ้านมีความเดือดร้อนมาก


“ป่าต้นน้ำถูกทำลายไปมากครับ น้ำมีน้อยลง ในช่วงฤดูร้อนน้ำที่ใช้จากประปาภูเขาไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่าในชุมชนจะมีที่เก็บน้ำกว่า 10 จุดก็ยังไม่พอใช้และขาดแคลนมากโดยเฉพาะในช่วงเมษายน เราต้องไปขอตักน้ำใส่แกลลอนจากหมู่บ้านแห่งอื่นที่ไกลออกไป ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ครับ” นายสมพงษ์ ขวานทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวลาง อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนทุกปี


กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กในโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ และได้รับการสนับสนุนให้รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเยาวชนเพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน จึงได้ร่วมกันคิด วางแผน และเสนอโครงการขอการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดสร้างฝายเก็บน้ำของชุมชน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เห็นความสำคัญให้เด็กๆ ทุกคน และครอบครัวมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุข และตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องน้ำสะอาดซึ่งช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอตลอดปี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างฝาย พร้อมๆ กับได้จัดเป็นกิจกรรมออกค่ายอาสา ระยะเวลา 3 วัน ระดมพลังเยาวชนมาร่วมกันสร้างฝายเก็บน้ำ โดยก่อนจะมีการสร้างฝาย ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมการมีส่วนร่วมและมีจิตอาสาในกลุ่มนักเรียน เยาวชน และชาวบ้าน ในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนและสัตว์ ด้วยพลังเยาวชน และกำลังหนุนจากผู้ใหญ่ในชุมชน ฝายคอนกรีต ขนาดกว่า 2.50 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 1 จุดบริเวณลำห้วยท้ายหมู่บ้าน สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างด้วยดี และเปิดใช้งานมาได้กว่าหนึ่งปีแล้ว


นับเป็นความภาคภูมิใจของ นางสาวดวงดาว และ อ่อง นักเรียนหญิงชั้น ม.2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 และเพื่อนๆ จากกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนา ซึ่งเป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.3 –ม.6 จำนวน 34 คน ที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างฝาย โดยกิจกรรมการทำฝายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนสังคมที่กลุ่มเยาวชนฯ ทำเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 “ขอบคุณผู้อุปการะและมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่สนับสนุนทุกกิจกรรมของเยาวชนฯ ทำให้เราใช้ความสามารถของเราบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมในการช่วยพัฒนาหมู่บ้านของเราอย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะทำความดีด้วยหัวใจ ขอบคุณมากค่ะ” ดวงดาว พูดขอบคุณจากใจ


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“ก่อนสร้างฝาย ไม่มีน้ำใช้ค่ะครอบครัวหนูลำบากมาก ตอนนี้มีฝายมีน้ำเยอะ วันเสาร์-อาทิตย์ ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านจะมาพักผ่อนคลายร้อนที่นี่ หนูและเพื่อนๆ ก็เล่นน้ำกัน โดยมีผู้ใหญ่และพี่ๆ เยาวชนศุภนิมิตฯ คนที่ว่ายน้ำเป็นคอยดูพวกหนูไม่ให้จมน้ำค่ะ” ด.ญ. อ่อง ยิ้มร่า


นายสมคิด ใจดี เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ ปางมะผ้า พูดถึงประโยชน์ที่เด็กๆ และชาวบ้านมากกว่า 65 ครอบครัวได้รับจากฝายเก็บน้ำว่า นอกจากมีน้ำใช้สอยอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปีแล้ว เพียงแค่ปีเดียว ฝายช่วยกักเก็บน้ำให้ซึมลงไปใต้ดิน ช่วยเพิ่มความเขียวชอุ่มชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่รอบๆ ฝาย ช่วยคืนป่าที่สมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาหารที่มีทั้งปลา ปู ให้กับคนในชุมชนได้หากันเป็นกับข้าวในครัวเรือนกัน และยังมีพืชผักตามฤดูกาล อาทิ ผักกูด ให้ได้เก็บไปแนมสำรับกับข้าวด้วย สร้างสุขให้กับคนในชุมชนอยู่อย่างพอเพียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนเล่นน้ำคลายร้อนของคนในชุมชนช่วงอากาศร้อนอบอ้าวด้วย