หน้าหลัก

31 ตุลาคม 2562

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ SME D Bank ปั้นเยาวชนกลุ่มเปราะบางสู่ SMEs หน้าใหม่ (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย คุณพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ SME D Bank ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรปั้นเยาวชนกลุ่มเปราะบางก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs หน้าใหม่ที่มีศักยภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ร่วมถึงสนับสนุนทีมวิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะด้านถ่ายทอดความรู้การทำธุรกิจแบบมืออาชีพ พร้อมมอบทุนเริ่มต้นธุรกิจ


ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม “เยาวชนเป็นผู้ประกอบการ SMEs” เพื่อเตรียมพร้อม เพิ่มศักยภาพ และปลดล็อคข้อจำกัดให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อายุระหว่าง 16-25 ปี ที่เข้าร่วม โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มีแนวโน้มอาจไม่ได้ศึกษาต่อ เป็นแรงงานไร้ทักษะ ตกงานหรือขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงเส้นทางอาชีพที่ตนเองถนัดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ในอนาคต ซึ่งจะก่อประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ และสังคม โดยการพัฒนาเยาวชนในโครงการฯ จะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาอาชีพ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร และที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีเจ้าของวิสาหกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์


“โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน เป็นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผ่านกระบวนการค้นหาตัวตนจากหลักสูตร Youth Ready Work ขององค์กรศุภนิมิตสากล ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) และความร่วมมือจากสถาบันวิชาชีพชั้นนำกว่า 20 สถาบัน ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนรวมกว่า 350 คน ในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ อาทิ กลุ่มช่างบริการ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเสริมสวย กลุ่มบริการสุขภาพ เป็นต้น”


คุณพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า นอกเหนือจากการสนับสนุนเงินทุนแก่เอสเอ็มอี ธนาคารยังมีภารกิจหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ รวมถึงสร้างผู้ประกอบการใหม่ การผนึกกำลังกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จึงสร้างประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยปูพื้นฐาน พัฒนาทักษะ และเติมความรู้เชิงธุรกิจให้แก่เยาวชนพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และจัดตั้งธุรกิจได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


โดยการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ จะทำการคัดเลือกเยาวชนในโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ประมาณ 60 คน เพื่ออบรมอย่างเข้มข้น รวม 9 วัน หรือ 54 ชั่วโมง ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs การสอนเขียนแผนธุรกิจ และเตรียม Pitching โดยแยกตามประเภทวิชาชีพ ทั้งภาคการผลิตและการบริการ นำเสนอแผนธุรกิจ และคัดเลือกเยาวชนที่มีแผนธุรกิจโดดเด่นให้ได้รับทุนสนับสนุนเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs หน้าใหม่ จำนวน 6 ทุน สูงสุด 100,000 บาทต่อราย โดยจะมีการประกาศและแสดงผลงาน วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ในงานตลาดนัด “สุดยอดเอสเอ็มอีของดีทั่วไทย” ณ Co-working Space สำนักงานใหญ่ SME D Bank


“ธนาคารพร้อมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง พัฒนาหลักสูตร และจัดทีมวิทยากรมอบความรู้ในแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ หลักสูตรเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดทำบัญชี/ภาษี และการเตรียมพร้อมเข้าสู่แหล่งทุน เป็นต้น อีกทั้ง หากเยาวชนที่ผ่านโครงการนี้ ต้องการเงินทุนไปเริ่มต้นธุรกิจ ธนาคารพร้อมเป็นที่ปรึกษาและแนะนำการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารต่อไปในอนาคต” คุณพงชาญ กล่าว