หน้าหลัก

7 สิงหาคม 2561

สื่อการเรียนการสอนช่วยเด็กอ่านได้เขียนคล่อง (Read in English)


เพราะทักษะการอ่าน-เขียนของเด็กเป็นบันไดขั้นแรกสู่การเรียนรู้ แต่จะสอนอย่างไรให้เด็กอ่านได้เขียนคล่องนั้น คือโจทย์ใหญ่ที่ ‘พัธนันท์ คะเชนทร์’ หรือ ‘ครูหน่อง’ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองมะกอก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ต้องมาขบคิด หลังพบว่าเด็กนักเรียนไม่อยากเรียนหนังสือ เพราะอ่านหนังสือไม่ได้ สะกดคำไม่เป็น อีกทั้งด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งบรรยากาศภายในห้องเรียนที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ สอนให้เด็กท่องจำผ่านกระดานดำและชอล์ก ครูขาดเทคนิคจูงใจและสื่อที่ช่วยในการเรียนการสอน


จากปัญหาดังกล่าวโครงการพัฒนาฯ แก่งกระจาน มูลนิธิศุนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขกับโรงเรียนบ้านหนองมะกอก พร้อมๆ กับโรงเรียนอีก 26 แห่ง ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ด้วยการจัดอบรม “การทำสื่อการเรียนการสอน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กใน “โครงการอุปการะเด็ก” ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยพาคณะครูไปศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้เทคนิคการสอน และส่งเสริมสร้างความรู้ในการผลิตสื่อ รวมถึงสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อให้ครูนำไปใช้ประดิษฐ์จัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้พัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้กับเด็กนักเรียน


“หลังจากไปอบรมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ โรงเรียนบ้านหนองมะกอกได้นำความรู้ที่ได้มาขยายผลและปฏิบัติใช้ในห้องเรียนชั้น ป.1 ถึง ป.3 โดยเริ่มจากทำสื่อการอ่านแบบง่ายๆ และให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตสื่อด้วย สิ่งที่เปลี่ยนไปเลยคือเด็กนักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนกันมากขึ้น จากเมื่อก่อนบรรยากาศในห้องเรียนที่น่าเบื่อก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็กๆ มีความกระตือรือร้นที่จะนำเสนอผลงาน มีความภาคภูมิใจในตนเอง และรักวิชาภาษาไทยมากขึ้นค่ะ” ครูหน่องเล่าพลางยิ้มอย่างอารมณ์ดี


เมื่อเด็กๆ เรียนอย่างมีความสุข ผลที่ตามมาคือตัวชี้วัดความสำเร็จที่เกิดขึ้น โดยเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการประเมินด้านการอ่าน-เขียน ในระดับชั้น ป.1 ของโรงเรียนบ้านหนองมะกอก ได้ลำดับที่ 8 ของเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 จาก 127 โรงเรียน ส่วนนักเรียนชั้น ป.2 เกณฑ์การอ่านออกเขียนได้ 100 % และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้ลำดับที่ 2 ของอำเภอ เสียงตอบรับจากผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ลูกหลานสามารถอ่านออกเขียนได้ อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ดูงานด้านการสอนด้วย


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองมะกอกมีเด็กนักเรียน 104 คน จากเมื่อก่อนมีเพียง 60 คน อันเป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมเรื่องการอ่านออกเขียนได้อย่างจริงจังและเห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรม ทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นไว้วางใจและเกิดการบอกต่อให้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน


ในฐานะของครูผู้ให้เมื่อได้เห็นความเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ครูหน่องบอกว่า “รู้สึกปลื้มใจในสิ่งที่เราทุ่มเทและตั้งใจทำมากค่ะ ภาพจิ๊กซอว์ความสำเร็จของโรงเรียนในวันนี้เกิดจากปัจจัยหลายๆ ด้านมาร้อยเรียงต่อกัน มูลนิธิศุภนิมิตฯ คือหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองมะกอกและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานค่ะ ขอขอบคุณผู้อุการะ ผู้บริจาค และมูลนิธิศุภนิมิตฯ มากค่ะ”