หน้าหลัก

18 ตุลาคม 2562

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมมือ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ พัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงสามปี (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนา “นวัตกรรมและสารสนเทศ การพัฒนาสื่อ และเครื่องมือสำหรับพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม” หวังเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงสามปีอย่างมีประสิทธิภาพ


ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงสามปี (Go Baby Go Parenting Programme) ซึ่งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และบริษัท โบอิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุขในชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครูผู้ดูแลเด็ก รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก ที่อยู่ในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย รวมถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดถึงสามปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาพื้นฐานของชีวิตเด็ก ได้ง่ายขึ้นโดยผ่านสื่อดิจิทัล


“มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงสามปี หรือเด็กในช่วง “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองของเด็กหรือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือในการติดตามประเมินผลพัฒนาการของเด็กสำหรับผู้ปกครอง และการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสามปี ซึ่งการพัฒนาสื่อดิจิทัล ภายใต้การดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงสามปี ในครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้นำหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงสามปี (Go Baby Go: Parenting Programme) ขององค์กรศุภนิมิตสากล มาประยุกต์ใช้ ซึ่งมีทั้งหมด 10 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1.เส้นทางการเจริญเติบโตของเด็กทารกและเด็กเล็ก : บทบาทของพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดู 2.การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม 3.การไวต่อปฏิกิริยาของเด็กและการตอบสนองของผู้เลี้ยงดู 4.แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 5.แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-สังคม 6.แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการรู้คิดหรือสติปัญญา 7.การเล่นและการสื่อสาร 8.สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน 9.ความอยู่ดีมีสุขเป็นหน้าที่หลักของครอบครัว 10. การวางแผนงานในระดับชุมชน”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สถาบันมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็กที่สถาบันสร้างขึ้นให้สามารถนำไปสู่เด็กทุกคน โดยไม่จำกัดเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ดีเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเหล่านี้ ดังนั้นความร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเด็กที่เป็นระดับสากล รวมถึงจุดแข็งในการทำงานด้านเด็ก ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะกับเด็กกลุ่มเปราะบางหรือเด็กชายขอบ รวมถึงการมีพื้นที่การทำงานอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพราะฉะนั้นการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เรามีอยู่มาแปลงเป็นสื่อดิจิทัล แล้วนำไปสู่การใช้ที่เหมาะสมผ่านเครือข่ายการดำเนินโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อเด็กๆ กลุ่มนี้


โดย ดร.สราวุธ กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีโอกาสได้หารือกับผู้บริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการเชื่อมต่อของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ ในการสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อการทำงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย