หน้าหลัก

31 สิงหาคม 2560

มอบโล่และเกียรติบัตร “The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้” เชิดชูเกียรติ7 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (Read in English)


กิ่งไม้เล็กๆ กิ่งเดี่ยวเปราะบางและหักง่าย แต่เมื่อนำหลายกิ่งมามัดรวมกันก็จะมีความแข็งแรง เช่นเดียวกับเงิน 1 บาทซึ่งมีมูลค่าน้อยนิด แต่หากรวมกันหลายๆ บาทก็จะมีมูลค่ามากจนสามารถทำสิ่งใหญ่ได้ เหมือนการออมเงินวันละเล็กวันละน้อยในกล่องออม “The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้” ที่สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ผ่านโครงการ “อุปการะเด็ก” ควบคู่กับสร้างอาชีพให้กับครอบครัวและชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน และจัดสรรอาหารเช้าที่เปี่ยมด้วยคุณค่าให้กับเด็กปฐมวัยผ่านโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม”


ดังนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังทัศนคติให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ “The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้” ประจำปีการศึกษา 2559 ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้แก่โรงเรียน 7 แห่งในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์)โรงเรียนสตรีภูเก็ตและโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โดยนายสราวุธ ราชศรีเมือง รองผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมผ่องโกมล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต


นายถาวรวัฒน์กล่าวชื่นชมคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 7 แห่งว่า “ท่านคือตัวแทนของโรงเรียนที่มีหัวใจแห่งการให้ ทั้งโล่และเกียรติบัตรที่ท่านจะได้รับในวันนี้ คือรางวัลแห่งความดีที่แทนคำขอบคุณจากเด็กๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะมีหรือไม่มีทั้งสองสิ่งนี้ ทุกท่านก็จะยังร่วมกันทำความดีต่อไป”


สำหรับโครงการ “The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้” มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้ร่วมทำกับสถาบันการศึกษามาตั้งแต่พ.ศ.2551 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จักการแบ่งปันจากความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันให้ผู้อื่นด้วยการออมเงินในกล่องออมของโครงการ “The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้” เป็นเวลา 60 วัน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในสังคม

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ในปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียน 150 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ เป็นโรงเรียนในกรุงเทพฯ 84 แห่ง และในภูมิภาค 66 แห่งซึ่งเป็นโรงเรียนในภาคใต้ 14 แห่ง คือในจังหวัดภูเก็ต 7 แห่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 แห่ง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 แห่ง


ในจังหวัดภูเก็ตมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 5,000 คน มียอดเงินออม 343,598 บาท และในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นเงินออมของเด็กชายบุนยะมิน คล่องสมุทร นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต และของเด็กชายบารอน คานานิ นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)ซึ่งทั้งคู่บอกความรู้สึกที่ได้ออมเงินกับโครงการ “The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้” ว่า “ดีใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นครับ”