หน้าหลัก

26 มีนาคม 2562

มูลนิธิศุภนิมิตฯ “มอบโล่เกียรติคุณ 14 โรงเรียนแบบอย่างส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยหัวใจแห่งการให้” จ.ขอนแก่น (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียน ใน จ.ขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการ “The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การต้อนรับ


สำหรับปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนใน จ.ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 14 แห่ง นักเรียน 8,700 คน โดยนักเรียนแต่ละคนได้ช่วยกันออมเงินคนละเล็กละน้อยบนพื้นฐานการไม่ทำให้ตนเองต้องเดือดร้อน ด้วยการหยอดกระปุกที่ได้รับจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ แล้วนำมารวมกันจนเกิดเป็นทุนทรัพย์กว่า 420,000 บาท สามารถนำไปจัดสรรเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ในโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ ได้จำนวน 31 คน และช่วยเหลือเด็กยากไร้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ได้รับประทานอาหารมื้อเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ผ่านโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ มื้อละ 20 บาทต่อคนต่อมื้อ ได้จำนวน 10,218 มื้อ


อาจารย์พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น สะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ให้ฟังว่า “สาเหตุที่โรงเรียนของเราเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะเราเห็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงความตั้งใจของมูลนิธิศูภนิมิตฯ ที่ต้องการสนับสนุนเด็กที่ขาดโอกาส โครงการนี้ไม่เพียงจะปลูกฝังให้เด็กๆ ของเรามีวินัยในการออมและหัวใจแห่งการแบ่งปันเท่านั้น แต่ยังเป็นกิจกรรมที่สอนเด็กๆ ของเราโดยเฉพาะในระดับอนุบาลให้รู้จักชนิดของเหรียญ สอนการนับจำนวน รวมถึงวิธีการทำงานร่วมกัน ซึ่งวันหนึ่งเมื่อเด็กๆ เหล่านี้เติบโตขึ้นไปอยู่ในกลุ่มสังคม แน่นอนว่าย่อมดีกว่าเด็กอีกหลายๆ คน ดังนั้นสิ่งที่เขาได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้ก็จะติดตัวเขาไป เพราะการที่เขามีโอกาสได้เรียนรู้การช่วยเหลือคนอื่นตั้งแต่เด็กๆ จิตใจของพวกเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนหรือช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าเมื่อมีโอกาส”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นางสาวปวรรณา หรือน้องเปรม ชั้น ม.5 โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น เผยความรู้สึกแม้จะเพิ่งเข้าร่วมโครงการฯ เป็นปีแรกให้ฟังว่า “หนูเข้าร่วมโครงการนี้หลังจากได้ฟังรายละเอียดแล้วรู้สึกสงสารเด็กที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ไม่มีอาหารเช้าที่มีประโยชน์รับประทาน ซึ่งวิธีการออมของหนูก็คือจะเก็บเงินทอนจากการซื้อน้ำดื่มที่โรงเรียนในแต่ละวัน และเงินรายได้พิเศษบางส่วนจากการช่วยเลี้ยงหลานในวันเสาร์อาทิตย์แล้วนำไปหยอดในกระปุกที่ได้รับจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งโดยส่วนตัวหนูคิดว่าการให้ย่อมเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าการได้รับ เพราะการได้รับต้องรอโอกาส รอเวลาไม่รู้จะกี่วัน กี่เดือน กี่ปี แต่ถ้าเป็นการให้ เราสามารถให้ได้ทุกวัน ที่สำคัญเมื่อเราให้ไปแล้วสิ่งที่ได้รับการมาเดี๋ยวนั้นเลยก็คือ ความสุข”


โครงการ The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้ เป็นโครงการที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน เป็นการปูพื้นฐานจิตใจให้นักเรียนรู้จักแบ่งปัน อีกทั้งยังเป็นการส่งส่งเสริมยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี และเป็นการพัฒนาจิตใจของนักเรียนให้มี ‘หัวใจแห่งการให้’ ส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยการออมเงิน